#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณภัทร เทียนเพ็ชร
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิตรกัญญา อาจภักดี
1.นางสาว สวนิต บุญลี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
65.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐวดี ผิวนวล
2.เด็กหญิง จิราภา กุลวุฒิ
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
4 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
68.80
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปวีณา นาคยอง
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ถิรวิทย์ นาคยอง
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วรธิดา หอมคำ
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม