#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
2.เด็กหญิง วิรัญชนา บัวรินทร์
3.เด็กหญิง อดิศา สอดศรี
4.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
5.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
6.เด็กหญิง กมลรัตน์ นาคยอง
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
3.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
4.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
5.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
6.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน
1.นางสาว สวนิต บุญลี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง มณีวรรณ ทองมะณี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
2.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคชัย
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุมิตรา นาคใหญ่
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ผาสีดา
2.เด็กหญิง ลักษณา กล่อมจิตร
3.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
4.เด็กหญิง รุ่งฤดี นาคชัย
5.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2.นางสาว สวนิต บุญลี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนัชชา เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง เจนจิรา นาคใหญ่
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วรรณวิสา เทียนนิล
2.เด็กหญิง สุภัสสร พิมเสน
3.เด็กชาย ณัฐศักดิ์ สิถิระบุตร
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง พัชรี ทองแม้น
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา พิมสาย
2.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทาธาตุ
3.เด็กชาย ศิรวิชญ์ ชูกำแพง
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง สังวาล วารสุข
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
1.นางสาว สุภัททา จุไร
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม