#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ รองทอง
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ฉัตรชัย ทองเฟื้อง
2.เด็กชาย นิรวิทธ์ นนท์ตา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
2.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม