#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย สิทธินนท์ กิ่งไธสง
2.เด็กชาย พัชรวดี หลายแห่ง
3.เด็กหญิง ศศิปรียา พิมมาศ
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นาย ชัยยศ จันทะสน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ภานุภูมิ เกตุมาตย์
2.เด็กชาย อาทิวราห์ แจ้งสว่างนภา
1.นาย ชัยยศ จันทะสน
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ฐิตาพร แถบหอม
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง เอมอร ดอกผล
1.นาย ชัยยศ จันทะสน
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ กิ่งไธสง
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย เอดาวัต พุทธวงษ์
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย วรกานต์ แกนกีฬา
2.เด็กชาย วีระกุล เวชวิกูล
1.นางสาว กาญจนา วรรณทอง
2.นางสาว วรรณิภา พิมาทัย
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
2.เด็กหญิง แวววัชรีลักษณ์ อักษรกลาง
1.นาย วัฒนา จันทะวงษ์
2.นาง รัตติยาภณ์ จักขุจันทร
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย กฤษฎา โมห้างหว้า
1.นาย ชัยยศ จันทะสน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม