#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ยะลา
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
2.เด็กหญิง อริสรา วะภา
1.นาง นภัสชล พูลศรี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พิงพวย
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม