#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นาย อดุลย์สิริ ินรภาร
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพวง
2.เด็กชาย กรภักดิ์ แสนไชยวงศ์
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว วิยดา ฉันทไชย
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม