#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองลมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.80
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กชาย ธีระเดช สุระมณี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ชุ่มศรี
2.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กันมา
3.เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภักดิ์
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จุฑามณี บุญธรรม
2.เด็กหญิง จินตาพร รักษาผล
3.เด็กหญิง รวินันท์ ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
5.เด็กหญิง ทวิปิยา ทิพรส
6.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
7.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ มังคละ
8.เด็กหญิง พิรดา จันทร์เปรียง
9.เด็กหญิง แก้วกัลยา ทองเปี่ยม
10.เด็กชาย พรสิทธิ์ สุดสังข์
1.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
3.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อัสรีย์ญา มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร แสนวันดี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
9 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วรกานต์ รอบคอบ
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
70.60
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อันธิกา โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม