#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั่ง
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
2 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา มะริยา
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
78.80
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา โพธิพันธ์
1.นาง ผณิตนุช ทองเทพ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง พรรณปพร คลังภูเขียว
1.นาง คณิตตา ไชยนะรา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม