#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ จวงจันทร์
2.เด็กชาย จิรายุทธ์ แก้วสง่า
1.นาย กิตติพงษ์ ละอองศรี
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย วรพล บุรกรณ์
1.นางสาว สุบรรณ แสงสุด
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง รัตติยา ทำทวี
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทำทวี
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ พิทักษา
2.เด็กหญิง สุกัญญา สีมา
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง รัตน์ติกาน มะโนธรรม
1.สิบเอกหญิง ศักรินทร์ ดวงใจ
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง บัณชญา พฤกษี
1.สิบเอกหญิง ศักรินทร์ ดวงใจ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม