#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดาห์
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
3.เด็กหญิง วริศรา วงศ์โชติ
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ภูริวัฒน์ วะภา
2.เด็กหญิง พันธิตา ทาเสาร์
3.เด็กชาย ปิยะทัศน์ ทรงทัน
1.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
2.นาย สนอง ชมคำ
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
3.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง โนะอะ ทะฮะคะชิ
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นาย มหาราช สายเนตร
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศิรินภา นาโพธิ์ตอง
2.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงค์
1.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2.นาย ปราชญา หลักบุญ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
3.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
4.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
5.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
6.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
7.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
8.เด็กหญิง พิชญาภา จันนทรมานนท์
9.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
10.เด็กหญิง นารีนาฏ บัวจันทร์
11.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
12.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
14.เด็กชาย นรุตย์ชัย เพิ่มผล
15.เด็กหญิง นุจนาถ อ่อนตาม
16.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพิ่มผล
17.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
18.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
19.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
20.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
21.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
22.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
23.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
24.เด็กหญิง วรรณวิสา ยังกลาง
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
3.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4.นาย คำมี ขันตีสาย
5.นาย มหาราช สายเนตร
6.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
7.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
8.นางสาว ปนิดา ทุมมา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนพล ดัชดุยาวัตร
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ฐิยาพัทท์ เที่ยงธรรม
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุตรโพธิ์
2.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
3.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
4.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
5.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภา จันนทรมานนท์
5.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
6.เด็กหญิง นารีนาฏ บัวจันทร์
7.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
9.เด็กหญิง สุภาพร สัมพันธ์
10.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง
11.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
12.เด็กชาย นรุดาชัยม์ เพิ่มผล
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
4.นางสาว มลฤดี พิมมาศ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม