#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
2.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
3.เด็กหญิง มณีทรัพย์ บุญเกลี้ยง
4.เด็กชาย พุฒิพงษ์ รัตนะตะคุ
5.เด็กชาย เทพพร สุจิโพธิ์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
78.26
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
2.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา พันธนู
2.เด็กหญิง สุรินทร์ดา มูลกิจ
3.เด็กหญิง ธันย์ชยา ปัสสาจันทร์
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
73.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
2.เด็กหญิง กัลญาดา คำสนอง
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม