#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพ็ชร ตีเงิน
2.เด็กหญิง กิตติยากร เสนคำสอน
3.เด็กหญิง ชลิตา คำสนอง
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เสกสรรค์ เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67.00
28
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม