#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐรัตน์ จันทร์นาม
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรีย์ อิ่มอ้วน
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุลิตา จันทร์พรม
2.เด็กหญิง วรัญญา คืนผล
3.เด็กหญิง อภิญญา ทองคำ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
73.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วิทยานุวัฒน์ ศรีวงษ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
9 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง สุพิชญา ร่มเงา
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม