#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปาริตา คืนผล
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย รัตนเสร็จ
3.เด็กหญิง สุวิสา ใยเม้า
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ดนุพล โภคสาร
2.เด็กชาย นัฏฐวัฒน์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
69.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุโมงค์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง มัณฑนา เครือหอม
1.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย เอกพล ชัยสนอง
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อิสรีย์ พะวา
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม