#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย อธิศักดิ์ บุญโสม
2.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ
3.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทิพย์บุญศรี
2.เด็กชาย ศราวุฒิ พันธ์งาม
3.เด็กชาย ชาคริต ศิริบูรณ์
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปิยะ ทสาร
2.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์ซอม
3.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
4.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
5.เด็กชาย กีรเชษฐ์ พิมพา
6.เด็กชาย พีรศักดิ์ โคตรชมพู
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กรัณยภาส เคนโสภา
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ วังกะชา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วสัน ชิกะกุล
2.เด็กหญิง ปารัญญา อุปสุข
3.เด็กหญิง ณิชา เจียนโพธิ์
4.เด็กชาย อนันต์ แก้วเคนมา
5.เด็กชาย อดิเทพ สานุสันต์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุตาภัทร จันทร์หอม
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.20
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปานปรีดา ศรีบุญมี
1.นาง นวนสี ทองปั้น
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ กันยา
2.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
2.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัทธิมา เนตรใส
2.เด็กหญิง ธีริศรา วงค์ละคร
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นาง นวนสี ทองปั้น
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
2.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
3.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
4.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
5.เด็กชาย ณัฐยศ พรมน้อย
6.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไกรศรี
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย จินดา ศรีรวัฒน์
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางค์ก่ำ
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยชมพู สุปติ
2.เด็กหญิง รสสุคนธ์ อินทร์ชูวงศ์
3.เด็กหญิง สุธินันท์ โพธิ์ทา
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
61.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย จิรเดช หงส์ทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไกรศรี
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธาดาพงษ์ มาลาศรี
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
15 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ชุติมา มาศกุล
2.เด็กหญิง ธัญญานุช สุราวรรณ
3.เด็กหญิง ชญาดา บุญจันทร์
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา เฉลิมสุข
5.เด็กหญิง สุพิชญา บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.30
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงษ์
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
3.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
4.เด็กหญิง พรนภัส ผิวขาว
5.เด็กหญิง จุฬารัตน์ นามวงษา
1.นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ศรี
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
4.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
5.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนภูมิ สุดคำภา
2.เด็กชาย เอกพัน จันทรโท
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาง สุณิสา บุญดี
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤทธิยา
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อมรสิริ เขียวค้า
2.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
1.นาง สุณิสา บุญดี
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สิริชัย บุญจันทร์
2.เด็กชาย ประวันวิทย์ กิ่งสีดา
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ กาไสย์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ ไกรศรี
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
2.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ขวัญชัย สุนันท์
1.นาย ศิริชัย คุณสิม
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ สิงประเสริฐ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริพล กันยา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
30 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธัญณิชา คำศรี
2.เด็กหญิง พรรณนารายณ์ ไกรศรี
3.เด็กชาย ศตวรรษ ทัดเทียม
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พงษ์สุระ
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
47.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุภาพร วิลามาศ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ สอนจิตร
1.นาย บรรจง ยาตรา
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไชยา บุญสาร
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เนตรใส
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
35 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
36 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.60
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะพร ภูมิพัฒน์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หยดน้ำ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม