#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ม้าเฒ่า
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนพงษ์ สมรูป
2.เด็กชาย นเรศ ฉิมพลี
3.เด็กชาย บุญยกร มะตูม
4.เด็กชาย ภูชิชย์ ทองด้วง
5.เด็กชาย ธัญเทพ กันสัตรู
6.เด็กชาย ชัยการ จันทร
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
3.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
3.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
4.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
5.เด็กชาย อุดมศักดิ์ รอดภักดี
1.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
4 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ดาบส
2.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง อรอมล ทุมวัน
1.นางสาว ราตรี คงมาก
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนกร ทองด้วง
2.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญธรรม
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุชาวดี เบ้าทอง
2.เด็กหญิง อรรัมภา สิมศรี
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
2.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
8 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
3.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วริษา ลาวเมือง
2.เด็กหญิง อารดา สืบชาติ
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ชยุตพงษ์ สังฆพงษ์
2.เด็กชาย ณัฐพร มะตูม
3.เด็กหญิง รุ่งระวิน พิมพิสาร
1.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
2.นาย นวพล นิสวงศ์
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
2.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
3.เด็กหญิง สุรัมภา มะตูม
1.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
2.นางสาว ทัศนีย์ เจริญชัย
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
6.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
1.นาง วัชรา ท้าวด่อน
2.นางสาว นภสร ท่วงที
3.นาย มงคลชัย ศรีหา
13 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อัสนี ไชยราช
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
15 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
3.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนันทา ศรีอ่อน
2.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
3.เด็กหญิง พิมพ์อัปสร มนตรี
1.ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุกัลยา อัมภรัตน์
2.นาย กรภูมินทร์ เอื้อสามาลย์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
90.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
2.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
3.เด็กหญิง จรรยภร คุณแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุกัลยา อัมภรัตน์
2.นางสาว ศิรินภา ชื่นตา
18 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บุญโสภิณ
2.เด็กหญิง เจนจิรา เรืองศรี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ พิมพร
2.เด็กหญิง วราณี หนูแก้ว
3.เด็กหญิง มนทิพย์ รอดภักดี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นางสาว อรพิน ซาพะวงษ์
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จันจิรา พรรณา
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
21 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วีรากร คำมี
2.เด็กหญิง เกตเกวลิน ยาดี
1.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
2.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
22.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โสภา พรมภักดิ์
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
23 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำแก้ว
1.นาง กัญญา อุสาย
2.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง รัตนกร ลาวเมือง
2.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
3.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
4.เด็กหญิง ฉันทพิชญา มะตูม
5.เด็กหญิง นิตยา มะตูม
1.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บรรพสิทธิ์ ลาวเมือง
2.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อติชาติ รอดภักดี
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พอใจ
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.นางสาว นันทริการ์ มะลิลำ
2.นางสาว ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
3.นางสาว ศิริรัตน์ ต้นเกษ
4.เด็กหญิง พรฤดี ละครศรี
5.นางสาว จุฑามาศ กิ่งก้าน
6.นางสาว นันทนา คุณสิม
7.นางสาว บัวพา ส่วงเมา
8.นางสาว ธนาพร ละครศรี
9.นางสาว อภิรดา กันศัตรู
10.เด็กหญิง ศิรินดา ลครศรี
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
95.80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ป้อง
2.เด็กชาย ศุภกฤต โพธิ์ชัย
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย สพล เรื่อเรือง
2.เด็กชาย สวัสดิ์ ม้าเฒ่า
3.เด็กชาย ทองดี เบ้าทอง
1.นาง วิชชุลดา ฤทธิเดช
2.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
30 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นุชทรา อุสุ
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ยุภาพร ละครศรี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปิยธิดา คันทา
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
2.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
3.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
4.เด็กชาย บุญรุ่ง คุณสิม
5.เด็กชาย กิตตินันท์ เสนาพรม
6.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
7.เด็กหญิง วารุณี วรรณธรรม
8.เด็กหญิง กวินธิดา กันศัตรู
9.เด็กหญิง บงกช มะตูม
10.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ วงศ์ใส
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพรวัลย์ แก้วใส
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
40 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรากร ยาดี
2.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
3.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
4.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
5.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาย ธีรวุฒิ แก้วคะตา
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย กิติพงษ์ วิงวัน
2.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
4.เด็กชาย วาคิม สีอ่อน
5.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
6.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
7.เด็กชาย พีรพงศ์ คุณสิม
8.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
9.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
10.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
11.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม
12.เด็กชาย เอกพล เบ้าทอง
13.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
14.เด็กหญิง สุนิทรา แนบเนียม
15.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
16.เด็กหญิง พลอยผกา เเนบเนียม
17.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
18.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
19.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส่วงเมา
20.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
21.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
22.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
23.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
24.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
25.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
26.เด็กหญิง สุธิดา เสนาพรม
27.เด็กหญิง สาริกา ศรีอ่อน
28.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
29.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
30.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
4.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
5.นางสาว ราตรี คงมาก
6.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
7.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
42 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิชญ์ชฎาพร สิมศรี
2.เด็กหญิง กาญจนา มนตรี
3.เด็กชาย พีรดนย์ เมืองคู่
1.นาง ณัฐศิมาภรณ์ ชัยกวงชา
2.นาง มยุรี จันทร์ป้อง
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธิติยากร พรมชาติ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
46 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
41.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง ปวิตรา พันธ์คำ
1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
2.นาย ประกาศิต สมภาวะ
47 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อนุสรณ์ แนบเนียม
2.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
3.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง กัญญา อุสาย
48 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรัญญา เรื่อเรือง
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
49 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
81.60
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
1.นาง อรชร คำศรี
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วิชิตชัย ทองด้วง
2.เด็กชาย วงศกร ทองด้วง
1.นาย ณัฐพัชร หารไชย
2.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วันริสา เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง โชติกา เรื่อเรือง
4.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
5.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
6.เด็กหญิง อนุธิดา ต้นเกษ
7.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา แนบเนียม
8.เด็กหญิง อนุศรา ดาบส
9.เด็กหญิง ดาริณี จันทรักษา
10.เด็กหญิง ชลธิชา จิตนอก
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
52 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เพ็ญสิริ พันธ์คำ
2.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
3.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
53 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ มะตูม
3.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ศรีอ่อน
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นาง วัชรา ท้าวด่อน
54 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
66.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ กันศัตรู
2.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
55 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
2.เด็กชาย ศุภชัย อุสาหะ
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
2.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
56 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ภูมินทร์ ม้าเฒ่า
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
58 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
59 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
2.เด็กหญิง ปัญญาพร อัศวรเดช
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
60 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.นาย ธนะชัย ลีลาส
2.นาย ธีรภัทร บุญโกมล
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
61 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เอกริน คำไพ
2.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
3.เด็กชาย วีรภัทร สุจริต
4.เด็กชาย ศตวรรษ บุญหวาน
5.เด็กชาย สพล เรื่่อเรือง
6.เด็กหญิง ละอองดาว ไต่ไม้งาม
7.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
8.เด็กหญิง วิภา เรืองศรี
9.เด็กหญิง วิไลวรรณ บัวรัตน์
10.เด็กชาย ชนม์นิภา แก้วคำ
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
3.นาย อานันท์ จันทศิลา
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรชิต ละครศรี
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
63 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กฤติกา จันทา
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม