#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ จันทาบ
2.เด็กชาย ยุทธพิชัย สารบาล
3.เด็กชาย จตุรพร วงศ์พระราช
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
2.เด็กชาย นิติพัฒน์ สีดาชาติ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
2.เด็กชาย ภัคดินัย พึ่งเมือง
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญาณิศ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อุชุกร เครือแสง
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย นพเก้า พยอมหอม
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
8 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพ็ชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
28.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วสง่า
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ฐิติกร สุริราช
1.นาง แสงเทียน สุขไสว
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สินศิริ
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ เสาแพง
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ปั่นทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นางสาว ปริญญาพร เพ็ชรรัตน์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
2.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
3.เด็กชาย กวีศักดิ์ คำพินิจ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
15 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จักรินทร์ ศิริเทศ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภชัย สุยะดา
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
3.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กนกพล พิลาดี
2.เด็กชาย กนกศักดิ์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง กัญพรรธน์ อุดมพันธ์
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
2.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
29 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ ศรีลาชัย
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
30 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
2.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ พิลาดี
3.เด็กชาย นพเก้า สมเพ็ชร์
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กชาย เจษฎา เกตุพรม
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นศรีดา
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม