#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ คำแพง
2.เด็กหญิง สายเพ็ชร ประจญ
3.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นาง อรุณ สุขชาติ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง สุธิดา กงล้อม
2.เด็กหญิง พรปรียา คำวงษา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
3.เด็กชาย ภควัต สายทองคำ
4.เด็กชาย ศุภกร กงแก้ว
5.เด็กชาย ภูริช ท้องห้อง
6.เด็กชาย อรรคพล กันยา
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาง อรุณ สุขชาติ
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง
2.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
2.เด็กหญิง สุนันทา ศิริคำ
3.เด็กหญิง รัญชิดา คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย เสฎฐวุฒิ กันยา
2.เด็กหญิง พิมกรธนารีย์ ประจญ
3.เด็กหญิง สุณิชา การะเกษ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
3.เด็กชาย ภควัต บริจันทร์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
64.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วิชิดา ลาพันธุ์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปริศนา ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปณิดา โพธ์สุวรรณ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
21 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสิมมา
1.นาย วิชัย สาสาย
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
63.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง เกษสุดา แสงกล้า
1.นาย วิชัย สุทาศรี
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม