#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์สุข
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พิราอร คำวัด
2.เด็กชาย ภูบดินทร์ อินดี
3.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
2.นาง เนตรนภา แถมวัน
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ชาพล
3.เด็กหญิง วิไลวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง วนัธพร ดีสุติน
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ธัญยาพร บังคม
4.เด็กหญิง นันทกาญ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง นิชาดา ชาพล
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว กุสุมา อุ่นแก้ว
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ปรัชญาณี ละออพงษ์
2.เด็กหญิง วรัทยา ทาโคตร
3.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
5.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ทศพร
1.นางสาว กุสุมา อุ่นแก้ว
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชนกวนันท์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์สุชา อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ทิพปภา พันนา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
15 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
52.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุภัสสร ยาวรัมย์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
16 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
27
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
2.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2.นาง เนตรนภา แถมวัน
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม