#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณภัทร มณี
2.เด็กชาย พชรพล วันนุบล
3.เด็กชาย ชัยโรจน์ ดวงมณี
4.เด็กชาย วัชรพงษ์ บุษบา
5.เด็กชาย พีรวัฒน์ โสดแก้ว
6.เด็กชาย ธนาศักดิ์ ศิริวงษ์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
3.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ศิรยา ไสว
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิวาพร โสดแก้ว
2.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
3.เด็กหญิง อลิสา จินตนาพร
4.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
5.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
6.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ โพธิสาร
3.เด็กชาย ปฏิภาณ ประมูลชาติ
4.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
5.เด็กชาย อนันธวัฒน์ จันทร์เปรียง
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
2.เด็กชาย อนุชา ศิริพงษ์
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง วนิดา กุลเกษ
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ไพบูรณ์ ไชยนะรา
2.เด็กชาย อนันธวัฒน์ จันทร์เปรียง
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ชมโชค วันนุบล
2.เด็กชาย รังสรรค์ โพธิสาร
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
2.เด็กหญิง ญาณิศา คำมีวงค์
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
2.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง อรทัย อินวันนา
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง เกสรา จันเปรียง
2.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
22.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ยงยุทธิ์ นามนุ
2.เด็กชาย ฉันทกร ศรีชัย
3.เด็กชาย ธนดล เชื้อช่างเหล็ก
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง เกศกนก กลิ่นกลั่น
1.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
52.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อชิระ ศิลพร
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
68.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร วงเพ็ง
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
2.เด็กหญิง สิริวิมล น้ำหวาน
1.นาง มนิฐพร อินวันนา
2.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ โพธิสาร
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บงบุตร
1.นาง ศิรยา ไสว
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปลียง
1.นาง วนิดา กุลเกษ
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ภราดร มากเหลือ
1.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
26 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิริวิมล แก้วลอย
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
1.นาง ศิรยา ไสว
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อนุชา ศิริพงษ์
1.นาง วนิดา กุลเกษ
29 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
1.นาง ศิรยา ไสว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม