#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เกิดศรีเล็ก
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย นันทวุฒ กายชาติ
2.เด็กหญิง สิริพา จันทร์ประสิทธิ์
3.เด็กหญิง ดวงฤทัย มั่นเสริม
4.เด็กหญิง ครองขวัญ สัตะพันธ์
5.เด็กหญิง อุไรวรรณ วรรณศรี
6.เด็กหญิง ณัฐธิชา โยตะสิงห์
1.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
2.นางสาว กนกอร คูณทรัพย์
3.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
1.นาง สนิท อาจกล้า
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สัตะพันธ์
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ปภัสสร บุตรมณี
2.เด็กชาย ปริญญา กายะชาติ
3.เด็กหญิง กัสศุมา สารศาสตร์
1.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
2.นาง วาสนา ริตตา
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ปัญจาวุฒิน์ คืนผล
2.เด็กชาย ธนากร คืนผล
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นาย ภัทราวุฒิ วันศรี
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพรต วิลา
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพล วิลา
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ มั่นเสริม
2.เด็กชาย จิตวิสุทธิ์ คำแก้ว
3.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ชนะบุญ
1.นาย ประเวสน์ พนมใสย์
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รสพร บรรลุ
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย จิรายุ จันทมั่น
2.เด็กชาย พงศกร กาลตา
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
72.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงทอง
2.เด็กหญิง นิภาพร คืนผล
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ กายชาติ
2.เด็กหญิง พุทธิชา เครือชัย
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ไลลา แก้วดี
1.นางสาว อุบล รัตนะ
15 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
2.เด็กหญิง สุทธญาณ์ ย่อมพันธ์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
16 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย รุ่งอรุณ แก้วยงค์
2.เด็กชาย ภูบดินทร์ สารศาสตร
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
69.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
2.เด็กชาย ชินพงษ์ กายะชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
2.เด็กหญิง สโรชา ยุวพรม
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
21 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนาภา ผลจันทร์
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
2.เด็กหญิง พัชรพร พาลี
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม