#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง โสภิดา โชติรัตน์
1.นางสาว สมปอง มงคล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฏ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ มหิทธิหัสดี
2.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
3.เด็กชาย ชุมพล เกษมณีย์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ยาแดง
2.เด็กหญิง สุมินตรา เเก้วมูล
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ขานทรัพย์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จักกฤษ ถี่กระโทก
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
3.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
2.เด็กหญิง จินตนา เกษี
3.เด็กหญิง บุณยาพร เนื้อไม้หอม
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ไพลิน ทีงาม
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ออยธนพัฒน์ ม้าวเมืองคำ
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อภิญญาวรรณ พงษ์พันธ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร มณีรัตน์
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทวีวงษ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
18.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กมลชนก จันทบ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ กล้าหาญ
3.เด็กชาย อนุพร สัตพันธ์
4.เด็กหญิง จีรนันท์ กันไชยชาติ
5.เด็กหญิง รุจิรา เครือพันธ์
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2.นางสาว สมปอง มงคล
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัคจีรา สารภี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ จามะรีย์
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
3.เด็กชาย จินตนา เกษี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย ดุสิต แก้วมูล
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินธิเดช
1.นางสาว สมปอง มงคล
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สมปอง มงคล
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นฤมล ศรีกุล
1.นางสาว สมปอง มงคล
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
54.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ แสนโคตร
2.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขึ้นทรัพย์
1.นาย เวียง ครองชัย
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
28 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
49.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชิษฐา คูณทัน
1.นางสาว สมปอง มงคล
29 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
56.00
22
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สัตพันธ์
2.เด็กหญิง กัณฐิกา ไชยภา
1.นางสาว สมปอง มงคล
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
2.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วทันยา เครือชัย
2.เด็กหญิง พัชนิตา จันทร์เพ็ง
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนากร เครือชัย
2.เด็กชาย ธราเทพ ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
35 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
73.50
28
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คืนทรัพย์
2.เด็กหญิง จิระนันท์ สามารถ
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
36 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วิริยุทธ คานทรัพย์
2.เด็กหญิง ปาริชาต ขานทรัพย์
3.เด็กชาย ศิริมงคล ปะคอนี
4.เด็กชาย ณัฐนนท์ สุชาติ
5.เด็กหญิง ลัทธวิตรา ธรรมมา
6.เด็กหญิง จีรรันท์ ยาแดง
7.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
8.เด็กชาย ชัชวาลย์ กล้าหาญ
9.เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันประสิทธิ์
10.เด็กชาย วัชรพล พลแก้ว
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
38 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ทิฌากร แสนมุดดา
2.เด็กชาย อนุสร ดวงหอม
3.เด็กชาย ชวิน โชติรัตน์
4.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
5.เด็กชาย กัมปนาท ชำนาญเวช
6.เด็กชาย อภิเชษฐ์ อินธิเดช
7.เด็กชาย นัฐพล เครือชัย
8.เด็กชาย ปิยณัฐ หมื่นขัน
9.เด็กชาย รัฐภูมิ ทองละมุล
10.เด็กชาย วันเชัย อินทะพันธ์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นางสาว สมปอง มงคล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม