#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
2.เด็กหญิง วิริยา โพธิ์ยา
3.เด็กหญิง วัชราพร ฤทธิ์เดช
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
54.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ปาณัสม์ แก้วพวง
1.นางสาว กมลชนก ประดับจันทร์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย นพเก้า กิ่งก้าน
2.เด็กชาย มงคล ชูเชิด
3.เด็กชาย อาทิตย์ สมพงษ์
4.เด็กชาย อิทธิพล บุตรมี
5.เด็กชาย ภูมิภัทร กาลพัฒน์
6.เด็กหญิง สุภิสรา ปัดถา
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วีรยุทธ รังษี
2.เด็กชาย สิริโชติ คำพุ
1.นาย ภูรี สว่างวงษ์
2.นางสาว สุภาวรรณ โสตแก้ว
5 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สุชาดา สังสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง จิตภินันท์ รุจิระชัยนันต์
3.เด็กหญิง พิชญธิดา สักขีนาดี
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญชนก อักโข
2.เด็กหญิง พัฐสุดา ทองยัง
1.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จรรยาพร ศรชัย
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ กายะชาติ
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันศรี
3.เด็กชาย ยุทธภูมิ ปิ่นเกษ
4.เด็กชาย ศาสตราวุธ เจริญพันํธ์
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญโสภณ
6.เด็กชาย ก้องภพ ผิวอ่อน
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย ประชา สว่างวงษ์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วรรณรดา ชมภู
2.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา บู่สุวรรณ
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จิดาภา สุขโรจนภูวดล
2.เด็กหญิง ชฎารัตน์ อินทะชาติ
3.เด็กหญิง กัญญาณี สาลี
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
2.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กฤติญดา จันทร์ทาทอง
2.เด็กหญิง อนงค์นาถ ทองออน
3.เด็กหญิง พินีต์วัลย์ ติยโคตร
4.เด็กหญิง สรวิศา ลาวทอง
5.เด็กหญิง ธัญชิตา มวลพรม
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
2.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยา ชโลธรวรกิจ
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีทาพักษ์
1.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
2.นางสาว ยุวดี ฤาษี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ กุลเกษ
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
64.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา ตะสน
2.เด็กหญิง ธัญชนก ตรีเหรา
3.เด็กหญิง ปิยวดี ศรีอุทุมพร
4.เด็กหญิง เพลินไพลิน ทางาม
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ เรืองเดช
6.เด็กหญิง ธนิษฐา ภาษี
7.เด็กหญิง มัณฑนา ศรไชยญาติ
8.เด็กหญิง วริศร จิบจันทร์
9.เด็กหญิง พิชญา พรมเพ็ญ
10.เด็กหญิง กมลเนตร ทองยัง
1.นางสาว วนิดา ศรไชยญาติ
2.นางสาว กฤตชนก เตชะสิทธิ์
3.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กิตตินันท์ คำภาชีพ
2.เด็กหญิง วิลาศินี บุญชาติ
1.นาย เอกพงษ์ อินชื่น
2.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.40
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วรัญญา บุญกล้า
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิชยา สาริกา
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
18 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัส พุฒพวง
1.นางสาว จริยา คำจุล
19 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทุกร วิรักษา
1.นางสาว จริยา คำจุล
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทิรา จุนลไชยญกรณ์
2.เด็กหญิง ศรัญญาพรรณ สุชาติ
3.เด็กหญิง ศุภิสรา พะวา
4.เด็กหญิง กัญญ์วรา ทารมย์
5.เด็กหญิง ปัฐยาวัต ทรงกลด
6.เด็กหญิง ธันยาภา อารีย์
7.เด็กหญิง ศุภิสรา เพ็งธรรม
8.เด็กหญิง ลักษิกา เพ็ชรเอี่ยม
9.เด็กหญิง วิลาสินี จันทร์ตั้ง
10.เด็กหญิง อธิชนัน มรรคพิมพ์
1.นางสาว อนุธิดา สว่างวงษ์
2.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
3.นางสาว ยุวดี ฤาษี
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย บูรณ์พิภพ ตรีเหรา
2.เด็กชาย โสภณวิชญ์ บุญชิต
1.นางสาว มะลิวัลย์ ตรีเหรา
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา พรมมาแข้
1.นาย เสรี ชื้อชวาลกุล
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย เตชินท์ อินทรีย์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กลัดหงิม
1.นางสาว พินิจนันท์ แก้วมูล
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
24 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง โสรยา ดัชถุยาวัตร
1.นางสาว สุนารี พิมศร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม