#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อัฑฒกร ไชยมาตย์
2.เด็กชาย ธีร์ธวัช สาลีซ์พงศ์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ มูลกลาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธฤตมน ทิมา
2.เด็กหญิง ศตพร สุรวิทย์
3.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
2.นาย ทวีศักดิ์ แก้วสว่าง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
63.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัจจิมา ฮงทอง
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อรวรรณ ใบบาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
68.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์ภัทร์ ระยับศรี
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
85.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง สุชญา หาบุดตะ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นางสาว จันทิมา สุวรรณสิงห์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญญา รัตพันธ์
2.เด็กหญิง ชนกวนัน ทองทิพย์
3.เด็กชาย ไพบูลย์ พละพันธ์
1.นางสาว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
2.นาง เบญจพร สุริสาร
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ สารศรี
2.เด็กหญิง เอเวอร์ลีน พาล์ม
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์
1.นาง เบญจพร สุริสาร
2.นาง อนงค์นาฏ ธรรมรักษ์
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สิริธิดา ชัยศรี
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ บ้านซอง
3.เด็กหญิง วริษฐา สุชาติ
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา นาสมรูป
2.เด็กหญิง อัจฉรา อุดมลาภ
3.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
1.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
2.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุไชยชิต
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัทธณดา แสงคำ
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ มาหา
1.นางสาว นิยม ขันศรี
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณภ้ทร โบจรัส
1.นางสาว บัวเลียน บัวลา
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปิ่นมนัส ตั้งมั่น
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
6.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ประกาศิต ไชยคุณ
1.นางสาว นิยม ขันศรี
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อธิชา สายสิงห์
2.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
3.เด็กหญิง ปลายฝน ชนะค้า
4.เด็กหญิง กัลยวรรธํน์ คำสันกอง
5.เด็กหญิง วิชญาพร ศึกษา
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ ภูมิพล
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ไบรณีย์ แอนน์โคป
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริศรา โกสุมภ์ศิริ
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาง สุริยา บุญโสภา
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิตรานุช สิมมาวัน
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นลนีย์ เหรียญทอง
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
81.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เกื้อกูล
2.เด็กหญิง กุลภัสสรณ์ บัวภา
3.เด็กหญิง มธุรดา สมิงรัมย์
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
2.นาง สุริยา บุญโสภา
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เอกนรินทร์ เสมอใจ
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวิดา ส้มหวาน
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
34 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
2.เด็กชาย ธนโชติ ลาประวัติ
3.เด็กหญิง พิรยากร ทิพมาตย์
4.เด็กชาย พัทธดลย์ สุนทรพินิจ
5.เด็กหญิง รุ่งทิวา ภาราศรี
6.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
35 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ญาศุมินทร์ รังสิยานนท์
2.เด็กหญิง นิชาภัทร ไชยโคตร
3.เด็กหญิง ณฐมน อาจสำแดง
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ
36 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนพร เพ็งชัย
2.เด็กหญิง กิตติมาภรณ์ กันยวิมล
3.เด็กหญิง ปานรดา หาญรุ่งโรจน์
1.นางสาว เสาวภาคย์ เสนาะสวัสดิกุล
2.นาง สุกัญญา คัญไทร
37 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
1.นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ วงษเกษ
2.เด็กหญิง ชุติรดา โพธิชัย
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
39 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย วศิน สืบสา
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญหวาน
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัยย์สวรรค์ สัมนา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธันยากานต์ หิรัญพรอริยกุล
1.นางสาว ดนุดา อุ่นเจริญ
43 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วีร์สุดา จริยศ
1.นางสาว ดนุดา อุ่นเจริญ
44 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
1.นาย สุริยศักดิ์ เติมธินิจกุล
45 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เทพอาษา
1.นางสาว ชุติมา วาปีทะ
46 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ฮานิล มาฮามุด ดีบาน
2.เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ เชคเนอร์
1.นาย สิงห์ ปัญญะชาติ
47 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นิภาธร แก้วคำสอน
1.นาง วริวรรณ เป้งทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม