#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
2.เด็กหญิง ภัทราพร มานุช
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สมหมาย ภูมิลักษณ์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
40.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ธีรดนย์ อยู่เจริญ
2.เด็กชาย ชัยภูมิพัฒน์ สารติ
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ญาณวัฒน์ บุญแสง
1.นาย สมัคร เขียวนิล
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อชิต พรรณลา
2.เด็กหญิง ปวีณ์กร มีผล
3.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
4.เด็กหญิง อารยา อยู่เจริญ
5.เด็กชาย ภูวนันท์ บุญส่ง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ จิตจันทร์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตต์อ่อน
2.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
71.86
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย สมัคร เขียวนิล
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
66.05
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐชนน สีสอน
2.เด็กชาย สุถนัย จันไทย
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพ็ชร
1.นาย สมัคร เขีนวนิล
14 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย กิตติวัฒน์ ธรรมาวัติ
1.นาง ภรนภา สาสังข์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พาณิชยกรณ์ มณฑา
2.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย ธนัญชัย ปามุทา
17 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
2.เด็กหญิง ภัทราพร มานุช
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
18 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
61.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง ภรนภา สาสังข์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม