#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปรียานุช ไชยทอง
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เบญจพล ระดาพงษ์
2.เด็กชาย นพเก้า ดวงไชย
3.เด็กชาย ศุภชัย ประโลม
4.เด็กชาย ธิรวัฒน์ ในกระโทก
5.เด็กชาย คณนันท์ บุญไทร
6.เด็กชาย นิธิทัช น้อยศรี
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
3.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง จรรยพร หิมวันต์
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิลา ทินรัมย์
2.เด็กชาย วัชรพล แทนคำ
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
2.เด็กหญิง กฤษณะสุวรรณ นิลเพชร
3.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว จิราภรณ์ วงค์พิทักษ์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤตภาส บุญโกฎิ์
2.เด็กหญิง บุษย์พรรณ แสงมงกฎ
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญจา เลารุจิราสกุล
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
3.เด็กหญิง รัตน์มณี น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีสวรรค์
3.เด็กหญิง พิพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
2.เด็กหญิง อรพินธ์ บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สงพิมพ์
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง จุฑามาศ บุศขาว
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ชนานันท์ นวลแย้ม
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ โคตภักดี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
3.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นางสาว เกษรา สัญญา
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พงศธร น้ำกรอง
1.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
16 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ปิใจคำ
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
2.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
3.เด็กชาย ภูมิภัทร ราภรณ์พิจิตร
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวิสรา ดอกบัว
2.เด็กหญิง ธัญญพรรษ ค้ำใบ
3.เด็กหญิง นิศามน แสงสุวรรณ
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชลิดา สมจันทร์
2.เด็กหญิง สุนิสา ประหม่า
3.เด็กหญิง แก้วมณี จันร์หงษา
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
47.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ เทียมทัน
1.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธเนศ น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนาตย์ เมืองกลม
2.เด็กชาย สาธิน เนียมพันธ์
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
12.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย มงคลช่ัย สติปัญ
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ณัฐวราพร โคตภักดี
1.นาง จารุนันท์ ชูอาวุธ
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิติมา วงค์รักษา
1.นาง พิสมัย นันทร
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กวิน ชินวงศ์
2.เด็กหญิง ศิริวิมล น้ำกรอง
1.นางสาว อภิญญา นิกรณ์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ปรัชญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
2.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
3.เด็กหญิง วรัญญา ยุวะบุตร
4.เด็กหญิง จามจุรี จันทิมา
5.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ฑิฆัมพร โชคชัย
7.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
8.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
9.เด็กหญิง สุนิดา จั่นหมาก
10.เด็กหญิง ชนิตร์นันท์ เชี่ยงฉิน
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
3.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
33 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ทวีศีลป์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
34 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.นางสาว ธิติมา อ้อมชาติ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พีรเดช อายุวงศ์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
67.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ดงอุทิศ
2.เด็กหญิง ฐิติกรณ์ โสนะชัย
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
2.เด็กหญิง ธัญญา ไวยศิลป์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
2.เด็กหญิง ชนิดา เงินมา
3.เด็กหญิง ธัญพิชชา แก้วกัณหา
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พุฒินันท์ สมนึก
2.เด็กชาย นพอนันต์ น้ำกรอง
3.เด็กชาย ธนบัตร ดีโสม
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วาที ทัพรัตน์
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไทยสิทธิ์
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำประสงค์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รชต ตาลวิลาศ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย คเชนทร์ สรรพสุข
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
3.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
4.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
5.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
6.เด็กหญิง นุชนาฏ หวังผล
7.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
8.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
9.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุน
10.เด็กหญิง พัชริดา เนียมพันธ์
11.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
12.เด็กหญิง ธิติมา วงค์รักษา
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
96.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
2.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
3.เด็กหญิง จิราภา เนื่องพา
4.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
5.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
6.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
7.เด็กหญิง ศิริรัตน์ รุ่งคำ
8.เด็กหญิง พัขริดา จะโนรัตน์
9.เด็กชาย ภควัต ประมูลชาติ
10.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
11.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
12.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
13.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
14.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
15.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ไชยทอง
16.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
5.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
53 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ นิลทอง
2.เด็กหญิง ญานิภา เหิมมา
3.เด็กหญิง สิรินทรา โสดแก้ว
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
54 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ กุลบุตร
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
2.เด็กหญิง ศวิตา คูณภาค
3.เด็กหญิง จารีย์ อาจภักดี
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
2.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
3.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นางสาว ศิรประภา ไพรพนา
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
58 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พลรบ ทองขาว
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปริศนา วงค์ครรณ์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
60 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วงศกร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
61 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
2.เด็กหญิง ธนิสร สีโสดา
3.เด็กหญิง นิตยา พรมน้ำ
4.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
5.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
6.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
7.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
8.เด็กหญิง วรรณวิสา ท่อนทองแดง
9.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
10.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
3.นาย สุพิน สอดแก้ว
62 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
63 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
64 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถึงแสง
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
65 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
66 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
91.20
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทันธิมา
3.เด็กหญิง วัลยา ทองแพรว
4.เด็กหญิง นิศามณี แสงสุวรรณ
5.เด็กชาย ศุภนัฐ นิลทอง
6.เด็กหญิง ประกายเพชร สุดแก้ว
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขจรเนตร
8.เด็กหญิง สิทธิพร ศรีวงค์
9.เด็กหญิง ณัฐวรา บุญยง
10.เด็กหญิง จันทกานต์ อิ่มสมบัติ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
3.นาง จตุพร นรเนตร
68 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
2.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธิ์ทอง
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นางสาว กาญจนา นาคยอง
69 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศิชา คูณภาค
2.เด็กหญิง ฐิญาดา แพงศรี
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
70 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีวงค์
2.เด็กชาย ธัชศกรณ์ ศรีมันตะ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
72 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.40
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
73 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ชลธิชา เงินมา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กัญพัชร์ ค้ำใบ
74 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รพีพัทร บุญเหลือ
2.เด็กหญิง อทิตยา ดงอุทิศ
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สุรสีห์ คำใสย์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชนสรณ์ แสนเรียน
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม