#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ รองทอง
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัลนิภา พลชัย
2.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ฉัตรชัย ทองเฟื้อง
2.เด็กชาย นิรวิทธ์ นนท์ตา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กุสุมา สุกอ้วน
1.นาง จิราพร แพงยา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อลิสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
2.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราพัชร ศรีผ่องใส
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
3.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นุศรา เวียงคำ
2.เด็กหญิง ศลิสา นวนจันทร์
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา
3.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พันธ์กิ่งทิพย์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
52.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
16.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
2.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กิตติกร บุญโฮม
2.เด็กชาย พงศกร พิศงาม
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาย ธีวรา พุทธรักษา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จัน
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ดวงนิล
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญาเดช สว่างเนตร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
73.25
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อรัญวิชญ์ คำศรี
1.นาง จิราพร แพงยา
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กนิษฐา นามนาง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
28 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
52.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อุรัสยา รวงทอง
1.นาง จิราพร แพงยา
29 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญสร้อย
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พิศงาม
3.เด็กหญิง ศรสวรรค์ พาพิลา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาง อุลัยพร จำเริญ
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนโชติ วิสางาม
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
5.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
31 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสา ยศศิริ
2.เด็กหญิง วัชราพร ไชยดรุณ
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
70.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขนิษฐา ภูอุทา
2.เด็กชาย นราวิชญ์ พิมพ์ปัตน์
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาย ธีวรา พุทธรักษา
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
2.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
35 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
36 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงศ์เมือง
2.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรวิศ บุญโฮม
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ นิสกุล
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม