#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
3.เด็กชาย รัชชานนท์ มิเล
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
2.เด็กหญิง เอมพิกา สุดสังข์
3.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง จุลาสินี เทียนแดง
2.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
3.เด็กหญิง สุกัญญา สุดสังข์
1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนพล โนนทัน
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทะสนธิ์
2.เด็กหญิง ธิชาดา จันทร์บาง
3.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
4.เด็กหญิง สุธาสินี มาดายัง
5.เด็กชาย กนกพล พึ่งศรี
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
3.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
4.เด็กชาย ณัฐพล สุดสังข์
5.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
1.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
2.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ คุ้มทอง
3.เด็กชาย เอกสิทธิ์ แก้วลอย
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง บุณยาพร โสภา
2.เด็กชาย กรกวิน วันนุบล
3.เด็กชาย ณฐวัฒน์ กาฬปักษ์
1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
2.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ณัฐธิชา สีดาพันธ์
2.เด็กชาย พัณณกร คำผง
3.เด็กชาย ปัทมพร จันทสนธิ์
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นาง อิด วงค์พิทักษ์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ศุภวัฒน์ นันทา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
2.เด็กหญิง ยุพารัตน์ รัตนพันธ์
3.เด็กหญิง รุ่งอรุณ ราษี
4.เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาถาบำรุง
5.เด็กหญิง พรปวีร์ โพธิ์ขาว
6.เด็กหญิง ณัฐพร จิตรโสม
7.เด็กหญิง อธิชา บุญพร้อม
8.เด็กหญิง กชกร สุดสังข์
9.เด็กหญิง ธันยพร สุดสังข์
10.เด็กหญิง อารญา ปานทอง
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาย ศักดา สวัสดี
16 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจรา เพ็ชรัตน์
2.เด็กหญิง วิภากร บุญหนัก
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
64.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ ในเรือน
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม