#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย กิตติรัช เข้าครอง
2.เด็กชาย ณัฐพัทร พุทธพันธ์
3.เด็กชาย ธนากร รอดษา
4.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
5.เด็กหญิง ธันยลักษณ์ ใจมนต์
6.เด็กหญิง จีรนันท์ วงษ์นิล
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ประปรุง
2.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ โพนหนา
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พัตราภรณ์ อบอุ่น
1.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
39.00
23
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จิตภานุ สุกาทร
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัชนิชา คำเหลือ
2.เด็กหญิง ศิริกานดา เครือพันธ์
3.เด็กหญิง สุภัชชา ประทุมวงศ์
4.เด็กหญิง ศิรประภา เบ็ญมาศ
5.เด็กชาย ฐิติวัช พะวงศ์
1.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
2.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย กิตติวินท์ วรเชษฐ์
2.เด็กชาย ภูมิรพี รุ่งเรือง
3.เด็กชาย พิสุทธิ์ศิลป์ เสมารัตน์
4.เด็กหญิง ทิพยากรณ์ นิวงษา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
2.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธาวิน หาญกล้า
2.เด็กชาย วิทวัส วงศ์ป้อง
3.เด็กชาย มงคล กลำเงิน
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐสรา เครือพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
3.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ ธรรมศรี
1.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
2.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สโรชา ปลาเข็มทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณิชากร พิมพ์ชัย
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
2.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
3.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
4.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
6.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
7.เด็กหญิง รัตติยา อาการ
8.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จรเด็จ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
3.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ยะลา
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ก้องภพ พิพัฒปัณณวัฒน์
2.เด็กชาย ก้องภพ ชาญชำนิ
3.เด็กหญิง อรุณี วรจักร์
4.เด็กหญิง จิรริชยา บุตรสิงห์
5.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
6.เด็กชาย เจตน์สฤษฏ์ ย่อแสง
7.เด็กชาย อนุภัทร วันทา
8.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
3.นางสาว พิชชาอร สามสี
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำมา
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยวงษา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา จรรยา
4.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทะเสน
5.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ปทุมมาศ
6.เด็กหญิง พัชพิชชาพร เมียดตะแก
7.เด็กหญิง ปิยนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
3.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
4.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
5.นางสาว พิชชาอร สามสี
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
2.เด็กหญิง อริสรา วะภา
1.นาง นภัสชล พูลศรี
21 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พชรมน แสนสุข
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
2.เด็กชาย ธนากร เบ็ญมาศ
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
88.40
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นงนภสร แสงเหลือง
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พิงพวย
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
1.นางสาว พิชชาอร สามสี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม