#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง แก้วกัลยา ทองเปื่ยม
2.เด็กหญิง พิรดา จันทร์เปรียง
3.เด็กชาย พรสิทธิ์ สุดสังข์
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
2 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
2.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
3 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ระงับภัย
2.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา โคตมา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิรัฐิพร สายชุุมดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองลมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.80
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สุกฤตา ปัญญาดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
29.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธนกร สัทธา
2.เด็กชาย วรพงษ์ จิตรโสม
3.เด็กชาย เศรษฐวุฒิ ดอกพวง
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ภัทรมน โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง พีลาวรรณ สุธัญสวรรค์
3.เด็กชาย พุทธิพงษ์ ศรีภักดิ์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
2.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
22.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ภาริดา อุปสุข
2.เด็กหญิง ฟ้าใส โพธิสาร
3.เด็กหญิง นิภาดา แก้วลอย
4.เด็กหญิง พัฒน์นรี จันทะสนธิ์
5.เด็กหญิง จิรายา โพธิสาร
1.นาง วรัทยา สุวรรณโค
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นัฐธิชา คณะรถ
2.เด็กชาย จิรพงศ์ หมั่นประดุง
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กชาย ธีระเดช สุระมณี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ์
3.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์กระสังข์
4.เด็กหญิง สุพรรณนิภา สมบัติ
5.เด็กหญิง สุภาวดี โพธิสาร
6.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ก่อแก้ว
7.เด็กหญิง จิราภรณ์ งอยภูธร
8.เด็กหญิง พรวิษา พะโสม
9.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
10.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฏ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ชุ่มศรี
2.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กันมา
3.เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภักดิ์
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิตติกมนต์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วีเว พรทนา
1.นาย วินัย โพธิสาร
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ดารีวรรณ์ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง สิริวัฒน์ หล้าศรี
3.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีทอง
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง ศรีไศล เกษกร
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองแสง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
23 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ณิชกมล จันทสนธ์
2.เด็กหญิง รินรดา งอนสวรรค์
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จอมหงษ์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง ศรีไศล เกษกร
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทมุนี มนตรี
2.เด็กหญิง วัชรียา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ญาณิศา นามพรม
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว
25 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จุฑามณี บุญธรรม
2.เด็กหญิง จินตาพร รักษาผล
3.เด็กหญิง รวินันท์ ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
5.เด็กหญิง ทวิปิยา ทิพรส
6.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
7.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ มังคละ
8.เด็กหญิง พิรดา จันทร์เปรียง
9.เด็กหญิง แก้วกัลยา ทองเปี่ยม
10.เด็กชาย พรสิทธิ์ สุดสังข์
1.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
3.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
27 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พาฝัน โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ชดานัน วงศ์สามารถ
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นัทติยา โคตมา
2.นางสาว ลักขณา กองค้า
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
30 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว ลักขณา กองค้า
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธีรเดช สุระมณี
2.นาย ธีรธวัช สิงห์คำป้อง
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
32 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ศดานนท์ วันเพ็ญ
2.เด็กหญิง พรจิตรา สะอาด
3.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
33 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง เบ็ญจมาศ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธัญชนก งอนสวัน
3.เด็กหญิง วนัชพร จันทสนธิ์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
68.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย นราธร มังคละ
2.เด็กชาย วรฤทธิ์ ทองละมุล
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อัสรีย์ญา มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร แสนวันดี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วรกานต์ รอบคอบ
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
70.60
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อันธิกา โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม