#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ จวงจันทร์
2.เด็กชาย จิรายุทธ์ แก้วสง่า
1.นาย กิตติพงษ์ ละอองศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั่ง
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย วรพล บุรกรณ์
1.นางสาว สุบรรณ แสงสุด
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ สุทธิสนธ์
1.นาย สุริยัน วงษ์สุทา
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง รัตติยา ทำทวี
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทำทวี
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ พิทักษา
2.เด็กหญิง สุกัญญา สีมา
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา มะริยา
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
9 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง รัตน์ติกาน มะโนธรรม
1.สิบเอกหญิง ศักรินทร์ ดวงใจ
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง บัณชญา พฤกษี
1.สิบเอกหญิง ศักรินทร์ ดวงใจ
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
78.80
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา โพธิพันธ์
1.นาง ผณิตนุช ทองเทพ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง พรรณปพร คลังภูเขียว
1.นาง คณิตตา ไชยนะรา
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง วนิดา จินดาศรี
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม