#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
54.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง กัลยากร เกตุทอง
1.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
74.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ยอดโพธิ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
4 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุพรรณี คล้ายจินดา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
65.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จิรภิญญา พันผา
2.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ รัตนะ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
72.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อดิศร ย่อมพันธ์
2.เด็กชาย ปาราเมศ มั่นพุด
3.เด็กชาย ธนานพ วงษ์กะสาร
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
73.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย พรหมเพชร หอมคำ
2.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
3.เด็กชาย ปฐพี พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
8 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ภักพวง
2.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
3.เด็กหญิง โชติกา หงษ์สุวรรณ์
4.เด็กหญิง พัชราวดี ไชยมะเริง
5.เด็กหญิง รัชฎา หะโท
6.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
7.เด็กหญิง วรรณวิไล ศรีสวย
8.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองคำ
9.เด็กหญิง สุภคมัย จันเภา
10.เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดพูน
11.เด็กชาย อภิวัฒน์ ยอดโพธิ์
12.เด็กชาย ภูวดล เกษมสุข
13.เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีรัตน์
14.เด็กหญิง ขวัญนภา ยอดจารย์
15.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีสวย
16.เด็กหญิง พรรณิภา วรรณเจริญ
17.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
18.เด็กหญิง ธารทิพย์ ศรีลาชัย
19.เด็กหญิง พัฒนา ซวงไซ
20.เด็กหญิง ศิริวรรณ วันพุฒ
21.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
22.เด็กหญิง สุพันษา สังฆวุฒิ
23.เด็กหญิง ยุพิณ ปิยะมาต
24.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ดาวเรือง
25.เด็กหญิง พิชญา แนบชิต
26.เด็กหญิง พิยดา แนบชิต
27.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นวนกลิ่น
28.เด็กหญิง อรอุมา อินทองชู
29.เด็กหญิง อรรถวดี ทองบัว
30.เด็กชาย ธนากร คันธวัติ
31.เด็กชาย อลงกร เตอุตรวง
32.เด็กชาย วรเดช ศิลาคำ
33.เด็กหญิง พิสิฐพงศ์ ยอดโพธิ์
34.เด็กชาย ธนายุต วงษ์กะสาร
35.เด็กชาย รัตนตรัย ยอดสิงห์
36.เด็กชาย ปรเมศร์ ประสาร
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาย บัวผัน กุลบุตร
4.นางสาว อนัญญา หอมคำ
5.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
6.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
7.นางสาว คนึงนิจ บัวศรียอด
8.นางสาว ภัทธา วรรณพฤษ์
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
2.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
3.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
4.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
5.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เมาลิชาติ
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
93.20
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จันทิมา กุมารสิทธิ์
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม