#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กริช องอาจ
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
3.เด็กหญิง ปณิตสรา มีใจ
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นางสาว อาภากร ชุมณี
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชุมณี
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัชกานต์ สุริยะ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา สีด้วง
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันแก้ว
1.นางสาว อาริตา ปิ่นสุวรรณ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
52.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ ทองสาย
1.นาง หัทยา ลือกำลัง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา มั่นชาติ
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง บุษยมาศ ประสงค์
1.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุทธาทิพย์ ประสงค์
2.เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วกล้า
3.เด็กหญิง สิตานัน แตะต้อง
4.เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์ ประสงค์
5.เด็กหญิง ภาวินี ไชยสาร
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
2.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
3.นาง หัทยา ลือกำลัง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ อุ่นอก
1.นางสาว วรรณภา ใจดี
2.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พนาลัย
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง เบญจพร กกเปือย
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจนาพัน
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก คำภา
2.เด็กหญิง วิจิตรา ประสงค์
3.เด็กหญิง อพินญาดา คำจุล
1.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
2.นางสาว วรรณภา ใจดี
12 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.50
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อุมากร สีบัวคำ
2.เด็กหญิง สุพรรณษาสิริ ใจมั่น
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
2.นางสาว กัลยา แถมพันธ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม