#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิราธิป มีศรี
2.เด็กชาย รุ่งตะวัน บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จิรายุ ดวงมณี
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สิวินีย์ บุญเฟรือง
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง วิรดา เสน่หา
3.เด็กหญิง ศศิวิรตา พานจันทร์
4.เด็กหญิง อรณิช บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง ภัทรพร สายจันทร์
6.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุวรรณ์
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นางสาว สุปราณี จันทร์เปรียง
3.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ สะอาด
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล
2.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นาย สำเนียง ทองแย้ม
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ เชื้อหอม
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ พิเคราะห์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
25.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นักใจธรรม
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย สท้าน เทศแก้ว
2.เด็กชาย ธีรภัทร ธรรมจันทร์
3.เด็กชาย ศรัณยู บุญทอง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
81.82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิรภัทร บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ศุภฤกษ์ แถวประโคน
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ หอมหวาน
2.เด็กชาย ธีรพัท กิริยา
3.เด็กชาย สุวิจักษณ์ รุ่งคำ
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย รณชัย บุญเฟรือง
2.เด็กชาย อติชาติ สุรินทร์
3.เด็กชาย ภาสกร บุญทอง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
2.เด็กหญิง จันทรา นิลดำ
3.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
69.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จิรวดี นวลแย้ม
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม