#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย วีระชัย ใหม่คำมิ
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สิงหราช วิเศษสังข์
2.เด็กหญิง สุกัญญา แก้วกัณหา
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ยอดแก่น
4.เด็กชาย เตชพล สิงห์กรานต์
5.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เพชรดี
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อุบัวบล
2.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ หลักบุญ
3.เด็กหญิง ฟาริดา คณะนา
4.เด็กหญิง ดารินทร์ สันทอง
5.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์กรานต์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สิทธิโชค ใจจริม
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
5 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร ฟักแฟง
3.เด็กหญิง จิราพรรณ แก้วจินดา
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
2.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม