#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พรหมภัสสร พิมาทัย
2.เด็กหญิง ศิริประภา น้ำจั่น
3.เด็กหญิง ชนิดาภา สุชาติ
4.เด็กหญิง มนทิรา ศรีเสนาะ
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ สัตพันธ์
6.เด็กหญิง ดมิสา แก้วฤาษี
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง ภัทรียา มีโค
3.นางสาว เพ็ญจันทร์ ศิริชนะ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไชยมงคล มวลพรม
2.เด็กชาย อภิเทพ จามะรีย์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐรัตน์ จันทร์นาม
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรีย์ อิ่มอ้วน
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ฐิติกา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง อรวรา คงทรัพย์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขหนุน
2.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวดี ขานชัย
1.นาง พูลศิริ ชินชัย
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปาริตา คืนผล
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย รัตนเสร็จ
3.เด็กหญิง สุวิสา ใยเม้า
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
44.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ปริญญาวัตร ดาวไสย์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
40.00
22
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ประรวีย์ บุษบรรณ
2.เด็กหญิง จีระนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
3.เด็กหญิง ปิยะนุช ขุนยารัตน์
4.เด็กหญิง สุนันทา พรมลี
5.เด็กชาย จักรภัทร ดาวจันทร์
1.นาง อรัญญา รักพรม
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อารียา วามะเกษ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นัฏฐวัฒม์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ดนุพล โภคสาร
2.เด็กชาย นัฏฐวัฒน์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมง
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นิศามณี แพงทรัพย์
2.เด็กหญิง ชฎาพร ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติมา ศรีเสนา
2.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
3.เด็กหญิง กานต์สินี ลิพันธ์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
69.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุโมงค์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นุชชุดา แก้วมูล
2.เด็กหญิง ฐิติภา มวลพรหม
3.เด็กหญิง ฐิติมล มวลพรหม
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ ใจหาญ
5.เด็กหญิง จรัสแสง กาสา
6.เด็กหญิง กัลยรัตน์ เกษจันทร์
7.เด็กหญิง จิรัชญา อารีย์
8.เด็กหญิง นารีรัตน์ กุลพิมาย
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุลิตา จันทร์พรม
2.เด็กหญิง วรัญญา คืนผล
3.เด็กหญิง อภิญญา ทองคำ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กาญจนา อุปชิต
2.เด็กหญิง ปาณิสรา พรมจร
3.เด็กหญิง รุจิราพร อารีย์
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.60
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิชุดา นะวะคำ
1.นาง สุพรรณิการ์ มงคล
28 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง อมรรัคน์ สัตธรรม
3.เด็กหญิง วันวิสา ชนะภัย
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
29 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ นิลธรณ์
2.เด็กหญิง ชลิตา สุชาติ
3.เด็กหญิง อรวิมล คืนผล
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
2.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นาย วิทูลย์ บุญชม
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง มัณฑนา เครือหอม
1.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
73.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วิทยานุวัฒน์ ศรีวงษ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง สุพิชญา ร่มเงา
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย เอกพล ชัยสนอง
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อิสรีย์ พะวา
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม