#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วีรดา ช่วยแสน
2.เด็กหญิง อาทิตยา เสาเวียง
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำสะไมล์
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
2.นาย เมืองแมน ประทุม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สุวรรณไชยรบ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสมาน
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ศิวานนท์ คณะนา
2.เด็กชาย คุณานนท์ สงสุวงษ์
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สงโสด
4.เด็กชาย สงกรานต์ สายทอง
5.เด็กชาย สิรภพ นางวงค์
6.เด็กชาย พงศ์สกรณ์ เสาร์คำ
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
3.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พรรณวลัย หมื่นฤทธิ์
2.เด็กหญิง สุกัญญา ฉลาด
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย เอกพล โปยทอง
2.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
3.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง พรรณสิริ จูมครอง
2.เด็กหญิง สุกัณญา จูมครอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง จิณห์วรา วันทา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
72.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง จุฑามาศ เทิญทะเกษ
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชุติมา ประทุมวงศ์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ขันวงษ์
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ แก้วแวงสิ่ว
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
70.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง กนิษฐา เที่ยงธรรม
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
79.60
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
15 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
77.20
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตนา เชือกทอง
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
17 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปวีณา กินะสีทา
2.เด็กหญิง พัสน์นันท์ เบ็ญมาส
1.นาง ณิชรัตน์ แสงทอง
18 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เทพสุทิน ทองอ่อน
2.เด็กหญิง พัชริดา ใสนาม
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
2.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
6.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
1.นาง วัชรา ท้าวด่อน
2.นางสาว นภสร ท่วงที
3.นาย มงคลชัย ศรีหา
20 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ผิวจันทร์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง อภิชญา พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กหญิง ภัคจิรา การงาน
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ พิมพร
2.เด็กหญิง วราณี หนูแก้ว
3.เด็กหญิง มนทิพย์ รอดภักดี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นางสาว อรพิน ซาพะวงษ์
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงษ์คำจันทร์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเที๊ยะ
3.เด็กหญิง ขัตติยาภรณ์ ทองเหลือ
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
24 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ มีคุณ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิดาภา แนบเนียม
1.นางสาว ปรีชญา คูณชัย
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จันจิรา พรรณา
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง กันติยา คำแก้ว
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อุดม หรดี
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัษฐพงษ์ ติงสะ
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มาลี
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
31 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำแก้ว
1.นาง กัญญา อุสาย
2.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
77.66
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เผื่อแผ่
2.เด็กหญิง ณภัทร รัตนวิลัย
3.เด็กหญิง กมลชนก พาสุข
4.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ชูกลิ่น
5.เด็กหญิง ปรินดา พิมพาพันธ์
1.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
2.นางสาว ตรีวิไล พงษ์ลุน
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย วีระชิต พันธ์คำ
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
3.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
4.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
5.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นภสร ธงอาษา
2.เด็กชาย สิทธิพล หาญศึก
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อติชาติ รอดภักดี
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พอใจ
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย นันทภพ วงษ์หงษ์
2.เด็กชาย เทพทัต วรรณสุข
3.เด็กชาย วิทยา คำพรม
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนกร สายสมบัติ
2.เด็กชาย ดวงดี ศรีสังข์
3.เด็กชาย สัจวัฒน์ อนุบาลผล
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
71.86
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย นนทกร พิพัฒน์
2.เด็กชาย ธัญกภิสิทษฐ์ จันยา
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
39 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์ คำโสม
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ ถนอมพงษ์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
40 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
41 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนกร หนูแก้ว
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ หาญกล้า
1.นางสาว วิริยา โยธา
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันทร์มล
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
1.นาง จงรัก การะเกษ
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อรวรรณ์ อุ่นใจ
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย จิรพัชร โพธิ์ภักดี
2.เด็กหญิง โชติกา สุขศรี
3.เด็กชาย พชรพล พลกระโทก
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อานันท์ ประดับแก้ว
2.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
3.เด็กชาย อรรถวิท คำพินิจ
1.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2.นาย ปราชญา หลักบุญ
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
72.50
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
51 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บาททอง
1.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
52 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองเหลือ
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อุ้มบุญ วงค์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
54 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
74.80
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธรธรณ์ พันธ์แก่น
1.นางสาว สุพัตตรา ดวงเด่น
55 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงค์
1.นาง รัตติยากรณ์ ใจเครือ
56 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุธินันท์ ลือชา
2.เด็กหญิง พัชจิรา การกระสัง
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ยอยอด
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นางสาว พิชญธิดา กัลยาเลิศ
57 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย จารุวัตร ยะลา
2.เด็กหญิง ชุติกานต์ ร่วมทรัพย์
3.เด็กชาย อนุศร สีฟ้า
1.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
2.นางสาว ดาวนภา นางวงค์
58 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อภิญญา ตุลาการ
1.นาง ประกายแก้ว สุขขรี่
60 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พัณณิตา คชแพทย์
2.เด็กหญิง ปลายรุ้ง หอมทรง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
61 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง พัชราพร สายทอง
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
62 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะโนชาติ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐพล สายสนอง
2.เด็กชาย ธนากร เกษก้าน
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
64 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ มะตูม
3.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ศรีอ่อน
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นาง วัชรา ท้าวด่อน
65 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กัณฐิกา แก้วทอง
2.เด็กหญิง พิรญาณ์ จิตวงษ์
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
66 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ ประทุมวงค์
1.นางสาว สายสุดา คุ้มกระโทก
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีรติกร สาระสุข
1.นางสาว ภัทรวดี อุทัยกรณ์
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ คมมนต์
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
69 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐวรา บัวลา
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
70 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ปภาดา หงษ์ทอง
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
71 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กาญจนา วงษ์เสน่หา
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
72 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
73 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
2.เด็กหญิง ปัญญาพร อัศวรเดช
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
74 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.50
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ใจเรือง
2.เด็กชาย ธีรังกูร สุนันท์
1.นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
2.นางสาว นฤมล เขียวดี
75 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ปิยธิดา ธรรมา
2.เด็กหญิง มนฑิตา ขันอาสา
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นาย วิษณุ ไชยะนา
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ จันทร์ศิลป์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ฐิติพร บุตรสมศรี
1.นางสาว ภัทราวดี เบ็ญมาศ
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วัชระพงษ์ กรรมกร
1.นางสาว ภัทรวดี อุทัยกรณ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม