#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญชม
2.เด็กชาย ธีรภัทร ภาคภูมิ
3.เด็กชาย ศราวุฒิ สายตั้ง
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปวิชญา มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ชุตินันท์ จันที่สุด
3.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ม้าเฒ่า
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง อรทัย ลับไธสง
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
63.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กุลภัทร ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ตินตนา ศิลาวงษ์
1.นางสาว สุปรานี หาญจิต
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
63.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา ติงสะ
2.เด็กหญิง เขมิกา วันทะวงค์
3.เด็กหญิง อรทัย หอมจันทร์
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง กนกวรรณ สีสันต์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
69.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
2.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศี
3.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
2.เด็กหญิง ปณิดา จิตรโสม
3.เด็กหญิง อัยยาวีย์ ศรีกะชา
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง กนกวรรณ สีสันต์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
67.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อัญญานี คำแก้ว
2.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
3.เด็กหญิง สุภาพร อยู่ศิริ
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สุชานันท์ ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง กฤตพร สวัสดิ์ชัย
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ มะลิวงศ์
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
1.นาง จงรัก การะเกษ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง นิตยา สาลี
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อชิรยา อินธิเดช
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บรรพสิทธิ์ ลาวเมือง
2.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
69.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง วรรณิภา อบอุ่น
1.นางสาว วิริยา โยธา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
69.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนโชติ กุลเกลี้ยง
2.เด็กชาย วรเทพ คำหงษา
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เด่นชัย ภูพูล
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง นันทิชา อภัยศิลา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ยะลา
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
67.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง นลินดา นางวงค์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แก่นแก้ว
3.เด็กหญิง ภาวิณี พาพร
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง ณัชฐฌา บุญจริง
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กันหา
2.เด็กหญิง บุปผา รักษาชีพ
3.เด็กหญิง นิชานันท์ พรมภักดิ์
4.เด็กหญิง วริยา คำแก้ว
5.เด็กหญิง รักษิณา ชวนกลาง
6.เด็กหญิง ปาริสา แสงเสน
7.เด็กชาย ลัทธพล หล้าพา
8.เด็กหญิง สิรินทรา คำมา
9.เด็กชาย อาทิตย์ ศรีชัยมูล
10.เด็กหญิง เปรมฤดี ทองบัณฑิต
1.นาย ณัฐภูมิ แก้วพูล
2.นาย วีระ บุตรงาม
3.นาย จีรศักดิ์ ยาโน
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
2.เด็กหญิง อริสรา วะภา
1.นาง นภัสชล พูลศรี
24 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
63.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศุพัตสร คุณแก้ว
1.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
25 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ผกายวัลย์ นิลเพ็ชร
1.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
26 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
61.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง วรัญญา ร่วมทรัพย์
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วิชิตชัย ทองด้วง
2.เด็กชาย วงศกร ทองด้วง
1.นาย ณัฐพัชร หารไชย
2.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
28 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
66.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง อริสรา แน่นอุดร
2.เด็กหญิง ชนิสรา นิสัย
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
2.นาง สุกัญญา ใยแสง
29 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง เกสรา โพธิ์สาชัย
2.เด็กหญิง อรอนงค์ ทนที
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
30 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
66.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ กันศัตรู
2.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สมรรถชัย พะวงษ์
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
63.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ขวัญพร สมเสนา
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
34 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ผิวอ่อน
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
69.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย จักรกฤษ ทาวังราช
1.นางสาว ภัทราวดี เบ็ญมาศ
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พิงพวย
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรชิต ละครศรี
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย วรเมธ ใสนาม
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภัทรจิรา สภาวร
1.นาง สุกัญญา ใยแสง
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กฤติกา จันทา
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม