#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย สิทธินนท์ กิ่งไธสง
2.เด็กชาย พัชรวดี หลายแห่ง
3.เด็กหญิง ศศิปรียา พิมมาศ
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นาย ชัยยศ จันทะสน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ สิงห์คร
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ปภังกร เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย วรินทร สำรวมสุข
3.เด็กชาย อัฐพล บรรพชาติ
4.เด็กชาย ศศิวัฒน์ คำผาง
5.เด็กชาย ศรพิพัฒน์ ศรีสุข
6.เด็กชาย ณัฐนนท์ ลาคำ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ภานุภูมิ เกตุมาตย์
2.เด็กชาย อาทิวราห์ แจ้งสว่างนภา
1.นาย ชัยยศ จันทะสน
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ภัทรวดี เกือกรัมย์
1.นาย เกรียงไกร ดวนใหญ่
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ทิพประภา ยตะโคตร
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย สุภบุตร สุดดี
2.เด็กชาย ภาสกร บุญทอง
3.เด็กหญิง นภัสวรรณ ดาวเรือง
4.เด็กหญิง กรวัลล์ ดาวงษ์
5.เด็กหญิง ญนันทนิยา แก้วกันหา
6.เด็กหญิง อลิสา วงษ์รักษา
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
3.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ฐิตาพร แถบหอม
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ บุตรตะมี
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พานจันทร์
3.เด็กหญิง บุญญาพร เฮงยู
1.นางสาว วิชุดา ศรสันต์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ญาณิศา มีประไพ
2.เด็กหญิง กนกอร ติงสะ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา อนุพันธ์
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาง สมจิตร ครองยุติ
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สัทธานุ
2.เด็กหญิง ปาริตา บุญเฟรือง
3.เด็กหญิง สุนันทา หล้าก่ำ
1.นางสาว นริศรา จิตตโคตร
2.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปณิสรา วิไลย์
2.เด็กหญิง ปนัดดา เอกพงษ์
3.เด็กหญิง ทิพประภา ยตะโคตร
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
2.นางสาว กมลรัตน์ ดาวสี
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง เอมอร ดอกผล
1.นาย ชัยยศ จันทะสน
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
79.66
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง พนิดา พิพักพึด
2.เด็กหญิง นราพร คำใส
3.เด็กหญิง กาญติมา ทองสาย
4.เด็กหญิง พรพิรุณ จรรยากรณ์
5.เด็กหญิง รัตนา วันทาพรม
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ กิ่งไธสง
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย เอดาวัต พุทธวงษ์
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ชินกร แสงสุตา
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ใจกัด
3.เด็กชาย เปรมชัย สีนิล
1.นาย ครรชิต พรมศร
2.นางสาว ศศิธร บุญตา
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว เนาวรัตน์
1.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธิติวุฒิ ธุรานุช
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เบญมาส
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธนบดี ธงไชย
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง พรนภา คำใส
1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย อาทิตย์ พงษ์วัน
1.นาย ไกรสร อนันต์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พายับ
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปภาดา ศรีนวล
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิรนันท์ จันทร์เพ็ง
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย รัตนะชัย วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ยาหอม
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา คำแดงสด
1.นางสาว อัญชนา ศรีรังศิลป์
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ภาคิน ชนะมาร
2.เด็กหญิง วรรณวดี ปราณีต
3.เด็กหญิง ขวัญหทัย แกล้วกล้า
1.นาง สุวรรณา มวลสุข
2.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นิชนันท์ มีวงษ์
2.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ กุลเกษ
3.เด็กหญิง ณภัทร ตำหนิชาติ
1.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
2.นาง สารีย์ เบ็ญจมาศ
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คุ้มครอง
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย นันทพงศ์ บุตรอุดม
1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร มนตรี
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย วรกานต์ แกนกีฬา
2.เด็กชาย วีระกุล เวชวิกูล
1.นางสาว กาญจนา วรรณทอง
2.นางสาว วรรณิภา พิมาทัย
34 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวัง
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย นันทพงศ์ เทียนชัย
2.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ดวงมูล
1.นาย วราวุธ คำชัย
2.นางสาว นวลแข ปฏิสัมพิทา
36 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง นันท์นภัส ศรแก้ว
2.เด็กหญิง รัตติยา ประเสริฐชาติ
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2.นางสาว กมลชนก สอนทอง
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มิเชล แฟรนซีส โคลาเซอร์โด
2.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เทียมจิตต์
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรวรรดิ บุตรดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
2.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง สกุณตนา บุญตระการ
2.นาย บรรลือ บุญตระการ
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
2.เด็กหญิง แวววัชรีลักษณ์ อักษรกลาง
1.นาย วัฒนา จันทะวงษ์
2.นาง รัตติยาภณ์ จักขุจันทร
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย กฤษฎา โมห้างหว้า
1.นาย ชัยยศ จันทะสน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม