#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง กนกพรรณ โสมสัย
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย เทิดไท สะอาด
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุพรรณ์
3.เด็กชาย นพเก้า ดาวจันทร์
4.เด็กหญิง ชญานิน พงษ์วัน
5.เด็กหญิง มณีทิพย์ สีด้วง
6.เด็กหญิง สุชาวดี สุระชาติ
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
3.นางสาว อนุธิดา สุระชาติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
69.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุทธิตา ทองศรี
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง อรุณวดี ดาวจันทร์
1.นางสาว นวลแข ปฏิสัมพิทา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ภูรินทร์ นะวะสด
1.นาง ชุติมา แสวงผล
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงศ์
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง นฤมล โสดามุข
1.นาง น้ำฝน สารภี
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
68.98
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย คณิต ใจบุตร
2.เด็กชาย กิตติพัทธ์ น้อยพรม
1.นาย ครรชิต พรมศร
2.นาย บรรจง สลักคำ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
69.84
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ปริพัฒน์ หรรษา
2.เด็กชาย ทวีวัฒน์ พิมพ์โคตร
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นางสาว จารุวรรณ รศพล
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
65.00
30
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย พีรพล คูณมี
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
66.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีนวล
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
68.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ชนันธร วันดี
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันท์นภัส พิมพ์โคตร
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ณิชา สว่างรัฐ
1.นาง สมคิด สายลุน
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
67.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง บุณยาพร ศรีหัวแฮ
2.เด็กหญิง พิมลรัตน์ สมแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐวรา บุญภา
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง เยาวรัตน์ สะอาด
16 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
63.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง พลอยประภัส บังคม
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
17 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
66.50
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุพรรษา วงศ์พิทักษ์
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
18 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
67.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ เสาร์ใสย์
2.เด็กหญิง วาลิสา ประเสริฐชาติ
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
2.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
66.00
29
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง สุพัตรา พิมสุข
2.เด็กชาย จีระศักดิ์ แถบหอม
1.นาย สัญญา จันคนา
2.นาย ชัยยศ จันทะสน
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ฉัตริน จันทร์แจ้ง
1.นาง เรไร รังใส
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
62.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีรส
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ นาคหอม
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
23 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ชุติกานต์ สีม่วง
1.นางสาว ภัททิรา สิริรัชดาพร
24 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง กัญจนพร สีน้อย
1.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
25 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวิภา สะอาด
1.นางสาว สมพร วรรณจู

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม