#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง รมณียา สุระชาติ
2.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ชิดโคกสูง
1.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
2.นางสาว นวลแข ปฏิสัมพิทา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติยา ปัญญาเหลือ
1.นางสาว นพัชธนัญ บุตรอุดม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ชัชดารัตน์ บังคม
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย นันทกร ยาหอม
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ เพ็งจันทร์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นาย ปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย จักรรางกูร หิปหัติ
2.เด็กหญิง พันนิภา ทาทอง
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปิยะพันธ์
2.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ ต้นวงศ์
1.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รัตติกานต์ มุ่งผล
2.เด็กหญิง นราวัลย์ คชาธเรศ
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
9 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ อ่อนบุญมา
2.เด็กหญิง พลอยชนก พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
1.นาง วรรณี ปรางศรี
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ นิราช
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปณิตา ศรีชัย
1.นาง เนตรนภา คำผุย
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ปราณิสา จันทร์ธัญ
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง เพชรลดา บังคม
1.นาง มะรา การุณ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ชลพรรศ สร่างช้าง
1.นาง นางเนตรนภา คำผุย
15 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศ์เมธา นามชารี
1.นาง อาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ศศินา ไชยบุตร
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
17 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุพัตรา จันเปรียง
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
18 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร อึ้งจุ้ย
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วรรณทอง
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
19 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิฐินันท์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ผิวเรือง
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ชุณัฐดา แก้วสง่า
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ผิวอ่อน
3.เด็กชาย สิทธิโชค คำเก่ง
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นางสาว จารุวรรณ รศพล
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง สุธีกานต์ ขวัญเมือง
3.เด็กหญิง ชุติกมนต์ นาคพันธ์
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
2.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงศ์
3.เด็กชาย ทินกร บุตรพรม
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
84.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ญาสุมิน คำลอย
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
3.เด็กหญิง จารุวรรณ คำสุข
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นางสาว จารุวรรณ รศพล
24 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุนิสา พิญญาณ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
25 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กรรณิกา สันขาว
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
26 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม
2.เด็กหญิง สุพรรษา วรรณทอง
3.เด็กชาย โยธา ยศวิจิตร
1.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
28 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุวรรณภา บัวพันธ์
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
29 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิระนันท์ เกษี
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ชัยพร เมธเมาลี
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย เจษฎากร ผิวอ่อน
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ปรีดิ์รติ แก้วมณี
2.เด็กชาย ภาสกร เอื้อธนาคม
1.นาง ชุติมา แสวงผล
2.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
33 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง วรรณนิสา โคจรนา
2.เด็กชาย ยศกร ใจกัด
1.นางสาว กนกกาญจน์ เชื้อหอม
34 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย เสกสรรค์ สุจันทา
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีปราชญ์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิราพร สีโสด
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ดารินทร์ เสาร์จันทร์
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า นามวิชา
3.เด็กหญิง ปณิสรา สุคตะ
4.เด็กหญิง ปริยาภัส จุ้ยสูงเนิน
5.เด็กหญิง กัญญพัชร์ สุดดี
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
2.นางสาว วิไล ปัตตายะโส
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ชลลดา จันทร์แจ้ง
2.เด็กหญิง อภัสนันท์ ชารีกัน
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลาคำ
4.เด็กหญิง ณัฐฐิญาภรณ์ พายับ
5.เด็กหญิง อัจฉริยาธร สิงห์คำ
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80.66
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สองงาม
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ศรีดาน้อย
3.เด็กหญิง ปาลินี แสงทอง
4.เด็กหญิง จินตนา บุญโกฏิ
5.เด็กหญิง พิยดา ดงดอน
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
2.นางสาว ศศิร์ธา ป้องเคน
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปนัดดา สุพรรณ์
2.เด็กหญิง นิรสา มะโนชาติ
3.เด็กหญิง สุพัชชา พลายอินทร์
4.เด็กหญิง แพรวา เพ็งมูล
5.เด็กหญิง นันท์นภัส อนุพันธ์
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาง สมจิตร ครองยุติ
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปารณีย์ พันธุทุม
2.เด็กหญิง ธิวาวรรณ แก้วบัวปัด
3.เด็กหญิง กัลยรัตน์ พรสุทธิภัทร
4.เด็กหญิง ปาริฉัตร บุญสัตย์
5.เด็กหญิง พรรณ์พัสษา ไกรสร
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย ทีปกร ไพรป่า
2.เด็กชาย อาทิตย์ พงค์วัน
3.เด็กชาย จิรภัทร ทิพเนตร
4.เด็กหญิง จิรัฐติกาล ศรสันต์
5.เด็กหญิง ธนพร ติงสะ
6.เด็กหญิง สุปาณี ปลงใจ
7.เด็กชาย กรทักษ์ โสภา
8.เด็กชาย กิตตินันท์ สัมพันธ์
9.เด็กชาย ต้นพิพัฒน์ ทันอินอาจ
10.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จันทร์ขาว
11.เด็กหญิง นวรัตน์ ดวงแก้ว
12.เด็กชาย หัสดิน สิงห์คำ
13.เด็กหญิง วิรัลยุพา ไสยพันธ์
14.เด็กหญิง ประภัสรา สุพรรณ
15.เด็กหญิง นรินทิพย์ โสภา
16.เด็กชาย มติมนต์ สีเสมอใจ
17.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุพรรณ
18.เด็กชาย เณติกรณ์ แหวนเพชร
19.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สามารถ
20.เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สามารถ
1.นาย ไกรสร อนันต์
2.นาย กิตติศักดิ์ โคตรบุรี
3.นางสาว สุณิสา พิมภา
4.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
5.นางสาว ฐิติพร โพธิชัย
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง พัณณิตา ลุนสิน
1.นาย วราวุธ คำชัย
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย อนุชิต เรืองเดชวรคุณ
2.เด็กหญิง กัญญาภัค ยาหอม
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นางสาว กิตติมา โพธิ์อุดม
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นิชดา ลันดา
2.เด็กชาย เมธิชัย ทองลมุล
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง วาริษา เทาศิริ
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ธีรพล อินธิเดช
2.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ทิพย์สิงห์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิราพร สีโสด
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
2.เด็กชาย ปฏิภาณ แก้วแสง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
96.30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จริงใจ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ณัฏฐ์พงษ์ ไชยณรา
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
47 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย ธนพล พรหมรินทร์
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ บุญทอง
2.เด็กชาย โชคชาญชัย ดวงมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย อัครวิชญ์ วรพันธุ์
2.เด็กชาย ณัฐวัชต์ จันทกรณ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นาง เรไร รังใส
50 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย ปรัชญา สามารถ
1.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
51 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย สุทธิพงศ์ ดอกพวง
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มีสัตย์
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
81.00
20
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ ดุลยชาติ
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ เหล่าศักดิ์ศรี
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ชนิสา เขียวอ่อน
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อาริษา เกาะแก้ว
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง กมลชนก สุดใจ
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นพรัตน์ สายเนตร
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง พิราอร สิทธิพันธ์
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
60 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย พรหมพิทักษ์ วรรณมาศ
1.นางสาว กนกกาญจน์ เชื้อหอม
61 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง จันทิมา จอมรัตน์
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย อิทธิกร โสภา
2.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ นันขุนทด
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมจิตร ครองยุติ
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุทธิตา ทองศรี
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ศรีลาชัย
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย เมธัส พงษ์วัน
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีสุข
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมจิตร ครองยุติ
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชรินทร์รัตน์ สารีบุตร
2.เด็กหญิง รัชวลี แก่นศรียา
3.เด็กหญิง ชณิชกมนต์ นาคพันธ์
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ธิดาภรณ์ ชูชาติ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิรัตน์
3.เด็กชาย ศิวกร พรอินทร์
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง สุทธิดา สายตา
2.เด็กหญิง ปริยากร ทนงค์
3.เด็กชาย จตุรภัทร จันทร์แจ้ง
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นางสาว จิราพร สีโสด
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร อูบคำ
2.เด็กหญิง พิชชาอร สายจันทร์
3.เด็กหญิง พิชญธิดา โทแก้ว
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
80.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนดล ศรีพล
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ขันขัว
3.เด็กหญิง นันทิยา บุญลี
1.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
72 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จินตนา นรสิงห์
2.เด็กหญิง วิภา วรรณทอง
3.เด็กหญิง จีรพร ศรีพรม
4.เด็กหญิง อัมราพร เนตรศรีเงิน
5.เด็กหญิง ศลิษา ปัญญาเหลือ
6.เด็กหญิง วิภาดา พิญญาณ
7.เด็กหญิง นาขวัญ ลันดา
8.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
9.เด็กชาย ถิรพล เสน่หา
10.เด็กชาย พิชัย วรรณทอง
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
3.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
4.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
5.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ถิรพล เสน่หา
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
5.เด็กหญิง ชมพู่ ทองลอย
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
76 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ต้นกล้า เนาวรัตน์
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
77 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อุกฤษฎ์ พรประสิทธิ์
1.นาย อิทธพล โพธิสาร
78 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ธัญชนก ตำหนิชาติ
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
1.นาย จรูญ วรรณทอง
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
81 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย นิธิดล ศรีมงคล
2.เด็กชาย ปภาวิน คำโกน
3.เด็กหญิง ศุอนงค์ รากวงศ์
1.นาง นิตยา จำปา
2.นาง อุไรวรรณ สิงห์คร
82 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง กัญญาวีร์ ยศรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง วรรณนิสา น้อยใจนัก
3.เด็กหญิง ธัญสินี ศรีปราชญ์
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ศุภสุข
2.นางสาว ศิริเพ็ญ ศรีปราชญ์
83 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงค์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
84 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง อวิกา พงษ์วัน
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
85 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นริศรา ทาทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา แสนดี
3.เด็กหญิง รัญชิดา สินศิริ
4.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
5.เด็กหญิง นฤมล เรือไพศาล
6.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
7.เด็กหญิง ศศิประภา สุภโค
8.เด็กหญิง ดาราวัชน์ จันทมั่น
9.เด็กหญิง ญาสุมิญ คำลอย
10.เด็กหญิง จิราพัชร กงศรี
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
3.นาง บัวรื่น พานจันทร์
86 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย เดชาวัสส์ จิตจักร์
2.เด็กหญิง ปลิตา ยาหอม
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิราพร สีโสด
87 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สิริวิมล ศรีระเริญ
2.เด็กหญิง มนัสวี บู่ตั้ง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นางสาว สมัย สะใบ
88 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง บงกชพร ไชยทอง
1.นาง สำราญ คำพิราช
89 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.17
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง วิพาดา คำภูดี
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
90 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
91 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ลลิดา เกตุมาตย์
1.นาง สิรินทรา นรภาร
92 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พีรพร วรรณทอง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
93 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย คุณานนต์ ไพรบึง
2.เด็กชาย ปรัชญ์สพล ส่งเจริญคุณวุฒิ
1.นาง ปัทมพร อินวัน
2.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
94 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กิตติภพ วรรณทอง
2.เด็กชาย วิถีชัย คำลอย
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
95 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย พิทยา เขียวนวล
2.เด็กหญิง อารียา ภูขะมัง
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ดุลยชาติ
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศรายุทธ สารเดช
2.เด็กชาย สุพัฒน์ พุทธโชติ
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิดาภา ทนทาน
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
98 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปรายฟ้า เสริมภูเขียว
1.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
99 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ตุ้มทรัพย์
1.นางสาว กิตติมา โพธิ์อุดม
100 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
1.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
101 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สรรพพร มนทอง
1.นางสาว ณัฐฐิญา ปัดเกษม
102 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาภา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
103 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พอฤทัย นามคง
1.นางสาว ณภาภัช นิยม
104 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา ดาวขาว
1.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
105 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กตัญณุตา ธัญญารักษ์
1.นางสาว ณัฐฐิญา ปัดเกษม
106 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา คำภาพันธ์
1.นางสาว บุษบา เสาร์แก่น
107 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย รุ่งเจริญศักดิ์ ใจคง
2.เด็กหญิง อินทิรา จำปาแก้ว
1.นางสาว กมลชนก สอนทอง
2.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
108 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณฐพงศ์ คำโท
2.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
109 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สุวรรณคงษ์
2.เด็กชาย กรชวัล พานจันทร์
1.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
2.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
110 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ฐิติมา ศรีดาชาติ
4.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
5.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
1.นางสาว ปริญญา พลเรือง
2.นาย ภักดี ลีลาศ
111 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ศศิพิมล สอดแก้ว
1.นางสาว วรรณิภา พิมาทัย
112 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อุบลวรรณ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม