#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย กรภัทร เทาศิริ
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ปัญญา
3.เด็กชาย สกลพัฒน์ มนทอง
4.เด็กหญิง พัชรี สมรัตน์
5.เด็กหญิง ปัณฑิตา โถทอง
6.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สมรัตน์
1.นาย สุริยงค์ สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3.นาง ฐิมญกรรน พิมพร
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณภัทร มณี
2.เด็กชาย พชรพล วันนุบล
3.เด็กชาย ชัยโรจน์ ดวงมณี
4.เด็กชาย วัชรพงษ์ บุษบา
5.เด็กชาย พีรวัฒน์ โสดแก้ว
6.เด็กชาย ธนาศักดิ์ ศิริวงษ์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
3.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันเปรียง
2.เด็กชาย ธีรเมศ พรมภักดี
3.เด็กชาย ชัยสิทธิ์ นะรื่นรัมย์
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองลมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.80
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง วันดี ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณิดา ศรีวัย
1.นางสาว สุภารัตน์ ศรีวัย
2.นางสาว สุพรรษา สาหมาน
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณิรัชญา สุพงษ์
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ คามวัน
1.นาง รัตนา พิมพร
2.นาง อินทุอร ไชยนรา
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
2.เด็กชาย กิตติภูมิ อุ่นแก้ว
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
2.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
3.เด็กชาย ภูวเดช สิงหะชาติ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ชาพล
3.เด็กหญิง วิไลวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
1.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
18 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย เอกรัตน์ ผาแก้ว
2.เด็กหญิง ปณิสรา เกษคำ
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
2.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วีระภัส ยิ่งยง
2.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กชาย ธีระเดช สุระมณี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ชุ่มศรี
2.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กันมา
3.เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภักดิ์
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
2.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
3.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ลัทธพล เกิดกุล
2.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
3.เด็กชาย สิฐิพงษ์ โคตรมงคล
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วัชรพล จันเปรียง
2.เด็กชาย คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ
1.นางสาว พิชญสุดา ปรางศรี
25 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ โพธิสาร
1.นาง สุนันท์ โมหา
26 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง เจตสุภา ปริญาณ
1.นางสาว สุภาวดี สิงหชาติ
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
1.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อัชริญา จันทร์ดี
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
2.เด็กหญิง สิริวิมล น้ำหวาน
1.นาง มนิฐพร อินวันนา
2.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง อรทัย ชัยชาติ
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร นิธิสิริภิญญา
1.นาง ชุุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
73.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ บุญมา
2.เด็กชาย อธิชา มูลคาย
1.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
2.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
76.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธนพล พิลาดี
2.เด็กชาย ธีรเดช ศิริเทศ
3.เด็กชาย ณฐกร เอี่ยมแจ้งพันธ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
2.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ คุ้มทอง
3.เด็กชาย เอกสิทธิ์ แก้วลอย
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นาง ลมเลือน โพธิสาร
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธาวิน ตุละตะอาน
1.นาง จามรี พรหมทา
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
79.80
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พิพัฒน์ แก้วลอย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย นำบุญ รังษี
1.นาย คมสันต์ สีทะ
40 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กนกพล พิลาดี
2.เด็กชาย กนกศักดิ์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง กัญพรรธน์ อุดมพันธ์
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
41 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง รดากานต์ สมพงษ์
3.เด็กหญิง กชพร ทองเต็ม
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
2.นางสาว ขนิษฐา อินธิเดช
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
44 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จุฑามณี บุญธรรม
2.เด็กหญิง จินตาพร รักษาผล
3.เด็กหญิง รวินันท์ ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
5.เด็กหญิง ทวิปิยา ทิพรส
6.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
7.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ มังคละ
8.เด็กหญิง พิรดา จันทร์เปรียง
9.เด็กหญิง แก้วกัลยา ทองเปี่ยม
10.เด็กชาย พรสิทธิ์ สุดสังข์
1.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
3.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
45 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา เลิศศรี
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญใหญ่
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
46 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
47 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง นงนภัทร์ ชูกลิ่น
2.เด็กหญิง พิชราพร วงค์คำ
1.นางสาว ละออ งามฉวี
48 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ แต้มงาม
2.เด็กหญิง พิมพิศา มากนาสัก
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ภัคภร เลิศศรี
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
2.เด็กชาย นันทกรณ์ พันธ์ศรี
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อัสรีย์ญา มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
51 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วริศรา สมเพ็ชร
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
52 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนากร เถื่อนรอด
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
53 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร แสนวันดี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
54 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วรกานต์ รอบคอบ
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
55 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
1.นาง ศิรยา ไสว
56 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
70.60
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อันธิกา โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
57 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
58 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นศรีดา
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
59 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง อริสรา สุพงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
60 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
1.นาง ศิรยา ไสว
61 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย พิพัฒน์ กุดกลาง
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุมมาลา
1.นางสาว วรรณา รับรอง
2.นางสาว สุภาวดี ทองสุข
62 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
27
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
2.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2.นาง เนตรนภา แถมวัน
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อัจฉรา สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ปัญญวัต สมเพ็ชร
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
65 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มุกดา
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม