#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา นุ้ยดำ
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย อัฏฐากรณ์ พงษ์วัน
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิทยากุล
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
64.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นริศรา จันทร์เติม
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อุชุกร เครือแสง
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พิราอร คำวัด
2.เด็กชาย ภูบดินทร์ อินดี
3.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
2.นาง เนตรนภา แถมวัน
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษดาพร ภู่ภักดี
2.เด็กชาย กฤษณภูมิ ภู่ภักดี
3.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง จุลาสินี เทียนแดง
2.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
3.เด็กหญิง สุกัญญา สุดสังข์
1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชินาธิป ศรีดาชาติ
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย คณาวุฒิ จันทะสนธ์
1.นาง สำลี สุรบุตร
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย นพเก้า พยอมหอม
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
2.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ธนโชติ นาคไธสง
1.นางสาว สัญญาพร ทองละมุล
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนพล โนนทัน
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
61.61
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พงศ์พล ภายอุ้ม
2.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ่ม
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นางสาว อรทัย ใสแสง
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
64.50
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
2.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
62.51
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ปวริศ วัดรจันทร์
2.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นาย รังสันต์ แสงดี
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
68.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร วงเพ็ง
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
67.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย อโนชา มูลดับ
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นัทติยา โคตมา
2.นางสาว ลักขณา กองค้า
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
22 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
1.นางสาว อรทัย ใสแสง
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ดุลยวัต เส็งมา
2.เด็กชาย ธนกฤต เชื้อพระคา
1.ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ จันทร์บัว
2.นางสาว สุภาวดี เลิศศรี
24 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ยาคำ
2.เด็กชาย สิงหรัตน์ ฉวีนวล
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
68.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย นราธร มังคละ
2.เด็กชาย วรฤทธิ์ ทองละมุล
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
64.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
27 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
29 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง พิมพ์ตะวัน มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม