#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นาย อดุลย์สิริ ินรภาร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ณัฎฐากร แก้วดี
2.เด็กหญิง วราภรณ์ วรรณทวี
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นางสาว สุภาวดี ชูผล
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
2.เด็กหญิง กฤษณะสุวรรณ นิลเพชร
3.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว จิราภรณ์ วงค์พิทักษ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูแรน
2.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์อุดม
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
2.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา หนูเสริม
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญจา เลารุจิราสกุล
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์วัน
2.เด็กชาย ภัทรพล ใจซื่อ
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
2.เด็กหญิง อรพินธ์ บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สงพิมพ์
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง จุฑามาศ บุศขาว
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
2.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
3.เด็กชาย ภูมิภัทร ราภรณ์พิจิตร
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
2.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
3.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ยอดดวงใจ
2.เด็กหญิง สุนิสา มุ่งหมาย
3.เด็กหญิง สิริตา มุ่งหมาย
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธเนศ น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
15 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
2.เด็กหญิง โสภิดา อนุลีจันทร์
1.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
2.นาง จิตฤทัย ผงล่ำ
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง เนตรศรา มุ่งมาตย์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ภานุ นิสัยดี
2.เด็กชาย จิรายุ ไสว
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเฟรือง
4.เด็กชาย ธาวิน กลิ่นกล้า
5.เด็กชาย มาร์วิน ไชยสุวรรณ
1.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
2.นาย ภูริณัฐฏ์ เนียมพันธ์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
2.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ทัตชญา บุญวัง
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง รัชนีกร ผิวดำ
2.เด็กชาย วรากรณ์ กุยรัมย์
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุขพันธ์
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นางสาว โสภา ใจหวัง
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
2.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
3.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
2.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นางสาว ละออง บุญมาก
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
23 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บารมี อ่อนเนียม
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.นางสาว ธิติมา อ้อมชาติ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ เชื้อหอม
1.นางสาว สิริยากร อันทะนิล
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พีรเดช อายุวงศ์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วีรดา ใหทอง
2.เด็กหญิง กัญญพัชร วรรณทอง
1.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
2.นางสาว เกศริน จอมคำ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรรณิดา โพธิ์มูล
2.เด็กชาย อนัตชัย ใจมล
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
2.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
1.นางสาว มณีรัตน์ มุ่งมาตร
2.นางสาว ขันธิญา บุญเฟรือง
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธีรภัทร บัวสร
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ บุญชิต
3.เด็กหญิง นวพร พาประจง
1.นาง รัตนา วะรงค์
2.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รชต ตาลวิลาศ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐฐินี ศิริวัฒนกุล
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.50
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ศิรศักดิ์ ทิมะวงศ์
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาย สัตยรักษ์ เทศกูล
40 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพวง
2.เด็กชาย กรภักดิ์ แสนไชยวงศ์
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว วิยดา ฉันทไชย
41 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง นภัสนันท์ พาลี
2.เด็กหญิง กานต์ณดา แก้วธรรม
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แสงสุวรรณ
1.นาง สมเพียร วรรณทอง
2.นางสาว อวยพร พานจันทร์
42 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง พรญาณี ไชยทอง
2.เด็กหญิง เบญญาภา นาขัว
3.เด็กหญิง ปวิชญา เนตรมุข
1.นาง ชนาพร ลาคำ
2.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วงศกร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
44 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
45 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พวงผกา อินโบราณ
2.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
46 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
47 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถึงแสง
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ บัญชา
2.เด็กชาย ณภัทร บุญทัน
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทันธิมา
3.เด็กหญิง วัลยา ทองแพรว
4.เด็กหญิง นิศามณี แสงสุวรรณ
5.เด็กชาย ศุภนัฐ นิลทอง
6.เด็กหญิง ประกายเพชร สุดแก้ว
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขจรเนตร
8.เด็กหญิง สิทธิพร ศรีวงค์
9.เด็กหญิง ณัฐวรา บุญยง
10.เด็กหญิง จันทกานต์ อิ่มสมบัติ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
3.นาง จตุพร นรเนตร
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
2.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
51 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
52 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง เกศสุดา ประพงษ์
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
53 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
54 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.40
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
55 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
56 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
75.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
2.เด็กหญิง สิริลักษ์ ไชยสุวรรณ
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปณิรภัทร ชูชาติ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
58 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญเฟรือง
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม