#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญทร
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ สอดศรี
3.เด็กชาย พลาธิป สุศรี
4.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
5.เด็กชาย ขวัญชัย ดวงบุปผา
6.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วรเมธ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย กรณ์ดนัย ตาสี
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
2.เด็กหญิง สิรินญา สุนทร
3.เด็กหญิง จิตอาภา วิลา
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
2.นาย นพดล หรรษา
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
2.เด็กหญิง อภัสธิชานันท์ บุญมาก
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชายเพชร
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นางสาว อวยพร พานจันทร์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรนิษฐา เสาแก่น
2.เด็กหญิง อัญชลี อายุวงศ์
3.เด็กหญิง พนธกร ศิลาชัย
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พรรธิภา ขันคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
61.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นวรัตน์ สีดาชาติ
2.เด็กชาย รวีโรจน์ มุ่งมาตย์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
68.54
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ปณิธาน พรหมประดิษฐ์
2.เด็กชาย คมกริช แก้วพิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย สมุห์ สาคร
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
61.27
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
2.เด็กชาย ธนากร บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญรวม
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
68.00
27
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธาวิน ทองปลูก
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สุภชา สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
67.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
65.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริภัทร สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
67.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ดงอุทิศ
2.เด็กหญิง ฐิติกรณ์ โสนะชัย
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
69.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชฎาพร สุดา
2.เด็กหญิง อรณี นาคทอง
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
67.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
2.เด็กหญิง สิริกัญรัตน์ ชูคำ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
19 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงค์แหวน
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ตุลพัฒน์ เพ็ญเสนาะ
2.เด็กชาย รชต ไสว
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
21 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศิชา คูณภาค
2.เด็กหญิง ฐิญาดา แพงศรี
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
22 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย ถนอมวงศ์ ซื่อสัตย์
2.เด็กชาย เตวิช มากสกุล
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
2.นางสาว ธนพร พิลัย
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
66.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิรินดา วงศ์พฤกษารัตน์
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แผ่นทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
60.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชัยมงคล อุปสุข
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาง ณฐมน วรรณทองภูริช
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กิตติมา พิมมาศ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
28 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
69.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จิรวดี นวลแย้ม
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม