#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย กิตติธร ลิลัน
2.เด็กชาย ธัชพล พลพันธ์
3.เด็กชาย ธนากร พากเพียร
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อดิศร ผิวทอง
1.นาง สุระภี สัตยากุล
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สมปอง มนตรี
2.เด็กชาย นิติศาสตร์ อรุณเรือง
3.เด็กชาย อนุวัตร ยะทาน
4.เด็กชาย ศักดิ์ดา บัวจันทร์
5.เด็กชาย อนาคิน สุวรรณเสาร์
6.เด็กชาย ศุภกร บัวทอง
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
2.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐรัตน์ จันทร์นาม
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรีย์ อิ่มอ้วน
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย จักรพงศ์ หมั่นนางรอง
2.เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ พรมมา
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ปาริตา แทนครบุรี
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ กงล้อม
1.นาง ลำไพ เหล็กกล้า
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฏ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง วิภาสิริ พรมตวง
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัญญานัฐ ดาวจันทร์
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
74.40
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กิ่งทอง บึงไกร
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ทง
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ยุภารัตน์ สมแจง
1.นาย ปรีดา โมรานิล
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ลลิตา เชื้อลิ้นฟ้า
2.เด็กหญิง เทวี จันทง
3.เด็กหญิง อรนิชชา สุขธูป
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ออยธนพัฒน์ ม้าวเมืองคำ
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สิริโสภา แอนโก
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุวารี ยามดี
1.นาย ศิริ ศิรินัย
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
2.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นางสาว รสนาภรณ์ แข่งขัน
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร มณีรัตน์
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทวีวงษ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
23 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย โกมินทร์ ชูซือแพง
2.เด็กหญิง อรวรา ตีเงิน
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.33
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
2.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
4.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
5.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สิทธิโชค ใจจริม
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ จิตจันทร์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย พงศกร อัตวิชา
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ทะนงค์
1.นาง ราตรี การะเกษ
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ดวงนรชน ลาหนองแคน
2.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
1.นาง ราตรี การะเกษ
30 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย พงศธร จำปาทิพย์
2.เด็กชาย ณัฐพล แก้วบุดดา
3.เด็กหญิง อุมาวดี อินทร์งาม
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย กุลเดช มิตรจังหรีด
2.เด็กชาย อนันต์ วงคำคูณ
3.เด็กชาย กิติศักดิ์ ดวงสา
1.นาง สรรพร บุญทะจิตร
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
71.86
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย สมัคร เขียวนิล
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ รัตนโสภา
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
34 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รัตนา ิอินทรโชติ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
35 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
79.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กานดา เสาร์แพง
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
77.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง อัยวรินทร์ โทวาท
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นาง วราพร พันธ์โภคา
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุพรรษา หัสดง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ธนัธพร ทามณี
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
44 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง วรรณิสา กาเพ็ง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิพาดา ยศศิริิ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ กงล้อม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง สายฝน ตีเงิน
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
51 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ชนิภรณ์ เชื้อทอง
2.เด็กหญิง ณภัทร วงศ์ชาลี
3.เด็กหญิง สิริกัญญา นามทอง
1.นางสาว ทิพาพร บุญชิด
2.นาง สุดใจ บุญเลิศ
52 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุลิตา จันทร์พรม
2.เด็กหญิง วรัญญา คืนผล
3.เด็กหญิง อภิญญา ทองคำ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
53 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ดวงสา
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เนื้อแก้ว
3.เด็กหญิง พิมพ์ชญา ไกรยา
1.นางสาว จันทิพย์ โพธิสาร
2.นางสาว ยุวดี วิลานันท์
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
55 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ชัยธวัช จั่วจันทึก
2.เด็กชาย ราเชนท์ บุญศรัทธา
1.นาย กิตติ คนรู้
56 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ แจ่มแจ้ง
2.เด็กชาย นวพล สีหาทัพ
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
2.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
57 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พาณิชยกรณ์ มณฑา
2.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย ธนัญชัย ปามุทา
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อินทิรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง วนัชพร กุลบุตรดี
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทร์หอม
4.เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ครองยุติ
5.เด็กหญิง ประภารัศดิ์ ครองยุติ
6.เด็กหญิง บัณฑิตา เพ็งจันทร์
7.เด็กหญิง อนิตตา จันทร์หอม
8.เด็กหญิง นริศรา สุขชาติ
9.เด็กหญิง ศดานันท์ คูหา
10.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จิรัมย์
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
3.นาง วรรณี ศิรินัย
59 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง โสภา โกศล
2.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสุวรรณ
3.เด็กหญิง สายรุ้ง กงล้อม
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง รัชดา บุญโต
60 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย เสาวณิชย์ ศรีโพธิ์
2.เด็กชาย สุรเดช วารินทร์
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาย วัชระพงษ์ พุ่มทอง
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
72.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
2.เด็กหญิง ภิลาชลักษ์ กลิ่นพยอม
1.นาง พิมลวัลย์ สายทอง
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนากร เครือชัย
2.เด็กชาย ธราเทพ ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
73.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จีราพร ด้วงพล
2.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
72.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แจ่มสงค์
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ ยาเลิศ
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง รัชดา บุญโต
65 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
73.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วิทยานุวัฒน์ ศรีวงษ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
66 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ภูริชญา แทนเครือ
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
67 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย นิธิทัศน์ สมพงษ์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
68 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ดวงภักดี
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
69 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
73.50
28
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คืนทรัพย์
2.เด็กหญิง จิระนันท์ สามารถ
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
70 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมเคน
2.เด็กหญิง มานิดา มูลคม
1.นางสาว อุไรรักษ์ พาลา
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
71 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง สุพิชญา ร่มเงา
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุวนันท์ พึ่งพิง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
73 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม