#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง สิริลักษณ์ พิมพ์สาร
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง โสภิดา โชติรัตน์
1.นางสาว สมปอง มงคล
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เครือพันธ์
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ จิบจันทร์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปาริตา คืนผล
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย รัตนเสร็จ
3.เด็กหญิง สุวิสา ใยเม้า
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พัชราพร เพ็ชรินทร์
2.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
3.เด็กหญิง ชาลิสา โชคนัติ
1.นาง วรุณรัตน์ บุญเริ่ม
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย พัชรพล ปัญญาคม
1.นาง บุษบา แก้วมูล
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อภิญญาวรรณ พงษ์พันธ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ญาณวัฒน์ บุญแสง
1.นาย สมัคร เขียวนิล
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
64.70
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย สรัล คณะพันธ์
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก กล่อมตน
1.นาง สนิดา โกศล
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
68.81
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ตะวัน บุญสร้อย
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา โกศล
1.นาง สนิดา โกศล
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
66.05
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐชนน สีสอน
2.เด็กชาย สุถนัย จันไทย
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ดนุพล โภคสาร
2.เด็กชาย นัฏฐวัฒน์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพ็ชร
1.นาย สมัคร เขีนวนิล
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
67.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ไกรสุข
1.นาง วิชชุมา กะริโส
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
63.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ศศินา เทียมขุนทด
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
68.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย เชาวลิต นามสอาด
2.เด็กหญิง อันนา จันทร์แรม
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
2.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
66.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง ณัฐศุภา ตีเงิน
2.เด็กชาย ปิยทัศน์ มาเรือน
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
2.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
69.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุโมงค์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา คงถิ่นฐาน
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
65.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พิกุลทอง สระแก้ว
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ตวงทิพย์ พรหมอ่อน
2.เด็กหญิง กิ่งหลิว ปัญญาธีรวงศ์
3.เด็กหญิง นนธิดา มาพิทักษ์
1.นางสาว จันทิพย์ โพธิสาร
2.นางสาว ศิวาพร ทาทอง
26 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
65.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง ชลิตา นามสอาด
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา แก้วสง่า
3.เด็กชาย ธวัชชัย เกษมะณีย์
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
27 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
28 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
2.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
29 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
2.เด็กหญิง พัชรี จันพูล
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง มัณฑนา เครือหอม
1.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
61.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง ภรนภา สาสังข์
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
60.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง นภาพร ยุบุญ
2.เด็กหญิง พิมนภาพร จันประสิทธิ์
1.นาง ประไพศรี สุขพอดี
2.นาง สุพี ตาลหอม
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย เอกพล ชัยสนอง
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ออมชมพู
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ใจเครือ
1.นาง พิมลวัลย์ สายทอง
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อิสรีย์ พะวา
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สายธาร ผิวอ่อน
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อภิชาติ ใยเมือง
1.นาง จันจิรา สมหวัง
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา บุตรธะนา
1.นาง วิไลลักษณ์ ผ่องราศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม