#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดวงศรี
2.เด็กชาย นราธร แก้วกล้า
3.เด็กชาย ธนรชตะ บุญชำนิ
1.นาง สรรพร บุญทะจิตร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายยาว
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย เอกพล จันทร์พรม
2.เด็กชาย กฤษฎา คำนึง
3.เด็กชาย ฤทธิศักดิ์ จำปา
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว อุไรรักษ์ พาลา
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ ใสแก้ว
2.เด็กชาย นครินทร์ วงษ์เศษ
3.เด็กชาย ธีรยุทธ นามอนุ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ทักษอร ศาลางาม
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พรหมภัสสร พิมาทัย
2.เด็กหญิง ศิริประภา น้ำจั่น
3.เด็กหญิง ชนิดาภา สุชาติ
4.เด็กหญิง มนทิรา ศรีเสนาะ
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ สัตพันธ์
6.เด็กหญิง ดมิสา แก้วฤาษี
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง ภัทรียา มีโค
3.นางสาว เพ็ญจันทร์ ศิริชนะ
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไชยมงคล มวลพรม
2.เด็กชาย อภิเทพ จามะรีย์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย พนากร นาคงาม
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ฐิติกา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง อรวรา คงทรัพย์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พรชัย สวัสดี
2.เด็กชาย นนทวัฒน์ จรเด็จ
3.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สมรัก สมหวัง
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขหนุน
2.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ อุธาธร
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวดี ขานชัย
1.นาง พูลศิริ ชินชัย
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
15 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ปณิดา ละออใส
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิษา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ มหิทธิหัสดี
2.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
3.เด็กชาย ชุมพล เกษมณีย์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
19 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย วีระชัย ใหม่คำมิ
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
21 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จักกฤษ ถี่กระโทก
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
3.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
22 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศรีแพงมล
2.เด็กชาย กฤษฎาวุธ กุลมาต
3.เด็กหญิง พรธวัล พุทธเสน
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
23 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
2.เด็กหญิง กันติยา จันทร์แจ้ง
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
24 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สมหมาย ภูมิลักษณ์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
25 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ชนากานต์ ไพเตี้ย
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์คำจันทร์
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
2.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
28 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง แองเจอร์ลิน่า ลากิ้น
2.เด็กชาย พีรภัทร หะทัยทาระ
1.นางสาว ปุณณดา ชะนะนิน
2.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปภัสสร มาตราช
3.เด็กหญิง วาสนา ช้อยสามนาค
4.เด็กหญิง ปัญญารัตน์ ส้มหวาน
5.เด็กหญิง วาสิตา สว่าง
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
2.เด็กหญิง วรณัน ขาวฟอง
3.เด็กหญิง ชญาดา สิมะวัฒนะ
4.เด็กหญิง ศิริกานดา นามวิชา
5.เด็กหญิง วนิดา สาระบุตร
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2.นางสาว ฐาปนี ศรีปัตเนตร
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ประรวีย์ บุษบรรณ
2.เด็กหญิง จีระนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
3.เด็กหญิง ปิยะนุช ขุนยารัตน์
4.เด็กหญิง สุนันทา พรมลี
5.เด็กชาย จักรภัทร ดาวจันทร์
1.นาง อรัญญา รักพรม
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สิงหราช วิเศษสังข์
2.เด็กหญิง สุกัญญา แก้วกัณหา
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ยอดแก่น
4.เด็กชาย เตชพล สิงห์กรานต์
5.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เพชรดี
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อุบัวบล
2.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ หลักบุญ
3.เด็กหญิง ฟาริดา คณะนา
4.เด็กหญิง ดารินทร์ สันทอง
5.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์กรานต์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง จิราพร วันเพ็ญ
2.เด็กชาย ปวริศ จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธีรดนัย บุญชิต
4.เด็กหญิง ปัติมากรณ์ คำมุงคุณ
5.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อารียา วามะเกษ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง สุพรรณี โพธิ์ร่มไทร
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัคจีรา สารภี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตต์อ่อน
2.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แถบมูล
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
41 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
2.เด็กชาย วายุ จันทะสุข
3.เด็กชาย สุรพัส พลเมือง
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
42 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย วีรภาพ แพงคำ
2.เด็กชาย โอวิทย์ จามะรีย์
3.เด็กชาย อภิรัตน์ มีกุล
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
43 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นัฏฐวัฒม์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
44 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
45 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง พรชนิษฐ์ พรมฆ้อง
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
46 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง สุนิษา พันแก่น
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง อนันตญา คันทะจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
49 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมง
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นิศามณี แพงทรัพย์
2.เด็กหญิง ชฎาพร ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติมา ศรีเสนา
2.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
3.เด็กหญิง กานต์สินี ลิพันธ์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แหมสูงเนิน
2.เด็กหญิง สุพรรณษา สยามเยี่ยม
3.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
2.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
3.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
1.นาง ประยูร สายเสมา
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธนโชติ ทามณี
2.เด็กชาย อนุพนธ์ ชาลีหอม
3.เด็กชาย กฤติเดช คุณลือชา
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
2.นาง อุษา เถินหิตย์
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
3.เด็กชาย จินตนา เกษี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย ดุสิต แก้วมูล
57 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
58 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
59 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
60 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.นางสาว มัณฑนา ประดาจิตร
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
61 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วาริศรา บงค์บุตร
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นุชชุดา แก้วมูล
2.เด็กหญิง ฐิติภา มวลพรหม
3.เด็กหญิง ฐิติมล มวลพรหม
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ ใจหาญ
5.เด็กหญิง จรัสแสง กาสา
6.เด็กหญิง กัลยรัตน์ เกษจันทร์
7.เด็กหญิง จิรัชญา อารีย์
8.เด็กหญิง นารีรัตน์ กุลพิมาย
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
63 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
64 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย วราเทพ ทองเนตร
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
65 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปื่นสุดา พาลรอง
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
66 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย วัฒพล ทองอ้ม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
67 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
68 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กฤษฏา กงล้อม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
69 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กาญจนา อุปชิต
2.เด็กหญิง ปาณิสรา พรมจร
3.เด็กหญิง รุจิราพร อารีย์
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สมปอง มงคล
72 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณิสา นกต่อ
2.เด็กหญิง นันฑิตา บุญมานพ
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิวัน
4.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
5.เด็กหญิง สุภัสสรา มณีนิล
6.เด็กหญิง ภัทรรินทร์ ศรีสุข
7.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชินวงศ์
8.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
9.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
10.เด็กหญิง สุจิตตรา ไชยชาติ
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
73 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
1.นาย ปรีดา โมรานิล
2.นาง ดวงสมร เกษรพุด
74 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง วิชชุลดา ชนะศรี
2.เด็กหญิง ขนิษฐา คูณชัย
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
2.นาง สุระภี สัตยากุล
75 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี
2.เด็กชาย สิทธินนท์ พรหมชาติ
1.นางสาว วนิดา เกษี
76 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.60
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิชุดา นะวะคำ
1.นาง สุพรรณิการ์ มงคล
77 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.30
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง อรจิรา เรืองหงษา
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
78 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขึ้นทรัพย์
1.นาย เวียง ครองชัย
79 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อรจิรา กันเทพา
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
80 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
81 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
95.20
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
82 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง อมรรัคน์ สัตธรรม
3.เด็กหญิง วันวิสา ชนะภัย
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
83 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรณิชา ภูแท่งแก้ว
2.เด็กหญิง ศิริรัรัตน์ ศรีพูล
3.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
84 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ นิลธรณ์
2.เด็กหญิง ชลิตา สุชาติ
3.เด็กหญิง อรวิมล คืนผล
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
85 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร ฟักแฟง
3.เด็กหญิง จิราพรรณ แก้วจินดา
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
2.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
2.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นาย วิทูลย์ บุญชม
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วทันยา เครือชัย
2.เด็กหญิง พัชนิตา จันทร์เพ็ง
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
90 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
91 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีชา
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
92 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เดื่อดิน
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
93 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิชญาภา เสาร์แพง
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
94 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันท์สินี กุศรี
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
95 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
96 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วิริยุทธ คานทรัพย์
2.เด็กหญิง ปาริชาต ขานทรัพย์
3.เด็กชาย ศิริมงคล ปะคอนี
4.เด็กชาย ณัฐนนท์ สุชาติ
5.เด็กหญิง ลัทธวิตรา ธรรมมา
6.เด็กหญิง จีรรันท์ ยาแดง
7.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
8.เด็กชาย ชัชวาลย์ กล้าหาญ
9.เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันประสิทธิ์
10.เด็กชาย วัชรพล พลแก้ว
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
97 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ทิฌากร แสนมุดดา
2.เด็กชาย อนุสร ดวงหอม
3.เด็กชาย ชวิน โชติรัตน์
4.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
5.เด็กชาย กัมปนาท ชำนาญเวช
6.เด็กชาย อภิเชษฐ์ อินธิเดช
7.เด็กชาย นัฐพล เครือชัย
8.เด็กชาย ปิยณัฐ หมื่นขัน
9.เด็กชาย รัฐภูมิ ทองละมุล
10.เด็กชาย วันเชัย อินทะพันธ์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นางสาว สมปอง มงคล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม