#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อดิเทพ อ่างสุวรรณ
2.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมสิทธิ์
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
2.นาย สมจิต จันทร์เกษ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชนิดาภา ประเสริฐ
2.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
3.เด็กชาย ยศกร คันสอน
4.เด็กชาย ธีรพงษ์ คำรัตน์
5.เด็กชาย เจษฎากร ปิ่นงาม
6.เด็กชาย วรรณธกรณ์ อินอนัน
1.นาย วุฒิชัย สายโน
2.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
3.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง พัชรี กุลธิ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เสาวพันธ์
1.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ลลิดา สิงห์โจม
2.เด็กหญิง ณัฐวรรณ มีศรี
3.เด็กชาย รังสิมันต์ แก้วประเสริฐ
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
2.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ์ ทิพสมบัติ
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อลิสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
75.80
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จะเยืองรัมย์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิราวรรณ ริปูเปือง
2.เด็กหญิง พัทธีรา ชนะวงศ์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นางสาว วนิดา มะลัย
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย เฉลิมชัย บัวหอม
2.เด็กหญิง พรนภัส บุญประวัติ
3.เด็กหญิง พิมพิศา พงษ์เกษ
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาย กรกฎ ณ อุบล
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
2.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
3.เด็กหญิง มณีทรัพย์ บุญเกลี้ยง
4.เด็กชาย พุฒิพงษ์ รัตนะตะคุ
5.เด็กชาย เทพพร สุจิโพธิ์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง เสาวิภา วินทะชัย
1.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ จันทะสน
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา จิบจันทร์
2.เด็กชาย สรวิศ อุดมสุข
1.นาย เสถียร ขันตรี
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ศรีบุรี
2.เด็กชาย เพชรโชติ จอมภู
1.นาย เสถียร ขันตรี
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ทินกร คันทา
2.เด็กหญิง กาญจนธัช ชนะวงษ์
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง สิริประภา ใจดี
2.เด็กหญิง รำไพมณี ฉายารัตน์
3.เด็กหญิง พิมลพรรณ สมเพราะ
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
2.นางสาว อภิญญา โคตรสาลี
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สุวรรณ์
2.เด็กชาย จิราพัชร จีนะเจริญ
3.เด็กชาย อาณกร ทองขาว
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
78.26
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
2.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
73.16
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง กาญจน์ติมา วงค์คำชิน
2.เด็กชาย นครินทร์ กลิ่นพยอม
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย ธนาวิทย์ พาลา
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อรัญญา ศรีสมบูรณ์
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
76.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อภิญญา ธรรมรักษ์
1.นาย เฉลิมพล สระ
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บรรพต พวงจำปา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาย เฉลิมพล สระ
28 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ณัฐวิศิษย์ ศรศรี
1.นาง อรอุมา สุขเสน
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปุณชรัสมิ์ อินทรธรรม
2.เด็กหญิง ปิ่นจำปา กรีสวาสดิ์
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ทิวาพร สระสาง
2.เด็กหญิง ยุวธิดา ศรีใหม่
3.เด็กหญิง สุชานาถ พรมรักษา
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
2.นางสาว แสงอรุณ อักโข
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
74.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง อภิชญา สารกอง
2.เด็กหญิง ศิรภัสสร เซ็งประโคน
3.เด็กหญิง เกวราภรณ์ อุดมพันธ์
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง ปาณปรียา โอษฐ์นภาพร
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย กันตพัชภ์ ดีเสมอ
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง รัชนีกร ศรีทอง
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มณฑิตา รูปสม
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ศิริประภา สีชมพู
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง นุชรัช แววโคกสูง
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
38 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิชิต อ่ำคง
2.เด็กหญิง รัตนาพร จำปาอ่อน
3.เด็กหญิง ปิยนุช โยคะสันต์
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
39 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ญาณิสา สมสิงห์
2.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นามนาง
3.เด็กหญิง ชุติมา แสงทอง
1.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
2.นาย เกียรติศักดิ์ บัวเขียว
40 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา พันธนู
2.เด็กหญิง สุรินทร์ดา มูลกิจ
3.เด็กหญิง ธันย์ชยา ปัสสาจันทร์
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
1.นางสาว ศุภจักร ศรีถาการ
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
43 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กหญิง ลลนา กิ่นมณี
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นาย อภินันท์ มังตะการ
44 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.25
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภาพิมล รัตนะ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
73.25
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อรัญวิชญ์ คำศรี
1.นาง จิราพร แพงยา
46 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อินทิรา โสระบรรค์
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
47 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสา ยศศิริ
2.เด็กหญิง วัชราพร ไชยดรุณ
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
48 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
73.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
2.เด็กหญิง กัลญาดา คำสนอง
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
70.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขนิษฐา ภูอุทา
2.เด็กชาย นราวิชญ์ พิมพ์ปัตน์
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาย ธีวรา พุทธรักษา
50 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจินดา
1.นาง พรทิพา สุทนต์
51 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.60
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศิริ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
52 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย แดเนียล เกร็น มาร์คัส
2.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ พันธ์ุลี
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
53 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ภูริชญา แถมวงศ์
2.เด็กหญิง ฐิติยากร ดิลกลาภ
1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
2.นาย ทศพล ขันทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม