#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ รองทอง
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สรไกร
1.นางสาว วาสนา บุญพา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ชนาภา โคตรชัย
1.นาย เสถียร ขันตรี
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ คำภา
2.เด็กชาย พัชรพล งามแสง
3.เด็กชาย ภูวดล บุญอุ้ย
4.เด็กชาย ปองคุณ ลาพรหมมา
5.เด็กชาย ธนภัทร สุทธิสิน
6.เด็กชาย นิติพัฒน์ บุตตรี
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ฉัตรชัย ทองเฟื้อง
2.เด็กชาย นิรวิทธ์ นนท์ตา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
65.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง จรรยพร เพ็ชรดี
1.นาย เสถียร ขันตรี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
64.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา สู้สงคราม
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มาริษา วรเกตุ
2.เด็กหญิง สุัญญา แก้วสว่าง
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.50
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
2.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
4.เด็กหญิง สิรภัทร พรมประดิษฐ์
5.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
6.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญศรัทธา
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ปรมินทร์ ศิริ
2.เด็กชาย สรศักดิ์ รัตนะวัน
3.เด็กชาย ภานุ ลุนภูเขียว
4.เด็กชาย ธีรัช ใจแจ้ง
5.เด็กชาย อนุภัทร อนุสุวรรณ
6.เด็กชาย บรรณาศักดิ์ เห็นสม
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
3.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
2.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปภัสสร เชตะวัน
2.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
3.เด็กชาย มงคล จุลทรรศน์
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
2.เด็กชาย พิทวัส ทองยิ้ม
3.เด็กชาย ศิริราช ทองไสล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
14 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพ็ชร ตีเงิน
2.เด็กหญิง กิตติยากร เสนคำสอน
3.เด็กหญิง ชลิตา คำสนอง
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เสกสรรค์ เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง จิรัชญา บุญเกลี้ยง
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67.00
28
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
66.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กฤชณัฐลดา คำรัตน์
2.เด็กหญิง อรุณี สร้อยทอง
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
2.นางสาว แสงอรุณ อักโข
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
65.00
27
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง สุจินดา ทองมาก
2.เด็กหญิง กุลยา กาเมือง
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
69.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ คล่องแคล่ว
2.เด็กชาย สรวิทย์พิยากร ประจญ
3.เด็กหญิง นิชนันท์ คำปวง
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ชณิสรา คำเลิศ
2.เด็กหญิง จิดาภา พรมจันทร์
3.เด็กชาย ชนะชัย พิมพาวัตร
4.เด็กหญิง นปภา นิวงษา
5.เด็กชาย นพดล ด้วงทอง
6.เด็กหญิง ปภัสสร ศรศรี
7.เด็กชาย กิตติภพ ทองโรจน์
8.เด็กหญิง ปิยธิดา สมภาวะ
9.เด็กชาย คุณพัฒน์ สีดี
10.เด็กหญิง ศุภรัตน์ งามผล
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
3.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ณัฐกิตต์ แสนเยีย
2.เด็กชาย ธนทัตน์ สมสิงห์
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
2.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
68.00
27
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กนิษามณี กลีบจำปา
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชาติเชื้อ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาย สมอาจ มะโนชาติ
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
67.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
2.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
65.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภัทธิดา มาตศรี
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
61.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงคำดี
1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง เสาวนีย์ กงล้อม
1.นาง รัตยาพร บุญพา
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง รุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์
1.นางสาว วนิดา มะลัย
31 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโครต
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
32 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ภวรัญชนก อร่ามเรือง
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม